Kettes érdemjeggyel értékelte a 2016/2017-es tanév oktatáspolitikai döntéseit a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) – írja az eduline.hu.

„Kicsengettek. A 2016-2017 es tanév befejeződött. Ez a legjobb, amit mondhatunk róla” - írja közleményében a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, amely szerint a PISA-jelentésből egyértelműen kiderült, hogy a köznevelési törvény által kijelölt irány rossz. „Soha ilyen gyengén nem teljesítettek tanulóink a szövegértés és a matematikai kompetenciák terén. A 2008-as megbicsaklás ehhez képest rózsaszín álom. A felmérésben résztvevők felső negyedének alsó részéből, az alsó ötöd felső részébe történt zuhanás kijózanító pofonja után a rideg valóság könyörtelen adataival kell számot vetnünk” - közölték. 

Hozzátették: a szakképzés átalakításának kísérlete a szülők és a diákok éles ellenállásba ütközött. A legfrissebb adatok szerint soha nem jelentkeztek ilyen kevesen a szakképzésbe, és soha nem próbáltak meg ilyen sokan bejutni a gimnáziumokba Ezen a tendencián nem fog változtatni az sem, ha Parragh Lászlóra hallgatva gimnáziumokat zár be - nem az önkormányzat, hanem - az állam. „A kormány oktatásügyi „megmondóembere” PL. felkészületlen és tájékozatlan. Javaslatai hasznavehetetlenek és károsak.  A szakgimnáziumi érettségivel kapcsolatos botrány rávilágít arra a felelőtlen döntéshozói közönyre, mely ezeket a diákokat tömegével taszította vállalhatatlan helyzetbe” - írják.

A közlemény szerint a köznevelési törvény legutolsó módosítása indokoltan került „Taigetosz-törvény”- elnevezéssel a köztudatba, mivel minőségi továbbtanulástól zárhatja el a részképesség-zavarokkal küzdő, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulókat.

„Felmérés készül - az EMMI javaslatára és a Klebelsberg Központ utasítására - az iskolákban kialakítható lőterekről akkor, mikor sok helyen a mindennapos testnevelés feltételei sem” - írják, hozzátéve: a KLIK helyébe lépő Klebelsberg Központ egy dolgot biztosan elért. „A tankerületi központok elvileg ugyan önállók, gyakorlatban azonban a központi költségvetésből származó leutalások jelentik bevételeik zömét. Létrehozásukkal a működtető és fenntartó egy kézbe került, így egy munkaszervezeti egységként tudnak működni az állami fenntartású iskolák. A mindennapi szintű problémák száma csökkent pl. mindenütt van kréta és elegendő fénymásolópapír. Tulajdonképpen ez is eredmény… Nehezen tagadható viszont az a különbség, mely az állam és – jellemzően - az ún. „történelmi” egyházak által működtetett és fenntartott intézmények finanszírozása között van, az utóbbiak javára” - teszik hozzá. 

 „A 2011 óta tartó több százezres „éles” teszt korosztályok jövőjét tette, s teszi azóta is zárójelbe. A rohamosan romló eredmények ugyan generáltak változásokat, de a szakma érveit, a diákok, szülők és a pedagógusok érdekeit minden esetben felülírta, háttérbe szorította a gyarló és önző politikai érdek. S akkor lássuk az érdemjegyet: Kettes, kegyelem kettes, de csak azért, mert az elégtelen az pótvizsgát, rossz esetben ismétlést jelent. Ettől azért óvnám a magyar oktatás ügyét” - zárul a közlemény.

Forrás: eduline.hu

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció