Tegnap véget ért a 2016–2017-es tanév, vagyis a mai napon megkezdődik a nyári szünet közel 1,2 millió diák számára. A tanulók hetvenhét napon át élvezhetik a szabadságot.

 – Ez nyugodtabb hangulatú tanév volt, mint az előző, a költségvetési források a legfontosabb kiadásokat fedezték – értékelte az évet a Magyar Nemzetnek Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnöke. Elmondta, az NPK szerint az intézményfenntartó központ átalakítása jó lépés volt. – Az iskolák fenntartása javult, reményeim szerint pedig a működtetés esetleges problémáit folyamatosan felülvizsgálják – mondta. Más tekintetben viszont nagyobb előrelépésre számítottak a pedagógusok, akár az előmeneteli rendszert, akár a Nemzeti alaptantervet (NAT) tekintve. – Ezek döntő mértékben határozhatják meg, hogy az iskolából kikerülő diákok mennyire tudnak helytállni az életben, illetve hogy lesznek-e olyan tanulók, akik a jövőben a pedagóguspályát választják – magyarázta Horváth. A NAT koncepciójáról azt is megjegyezte: bár úgy tűnhet, mintha már lenne róla előterjesztés, írásos anyag még nincs, pedig sokan várják, hogy láthassák. – A jövő tanévben is nagyon sok teendő lesz még – összegezte.

Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnöke

 – A legjobb, amit erről a tanévről el lehet mondani, hogy véget ért. Idén is olyan dolgokat kellett tanítaniuk a pedagógusoknak, amik nem feltétlenül szolgálják a diákok érdekét, elég a PISA-felmérés kudarcos eredményeire gondolni – nyilatkozta Mendrey László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) elnöke. Ugyanakkor pozitívumként értékelte, hogy a kormány felismerte, új NAT-ra van szükség, és felkérték Csépe Valéria professzort, hogy koordinálja a kidolgozását. Igaz, az eddigi beszámolókból úgy tűnik, hogy nem lesz tananyagcsökkentés, és az is kérdés, hogy elmozdul-e a közoktatás a kompetenciafejlesztés irányába. Mendrey szerint egyébként megkérdőjelezi a NAT-tal kapcsolatos szakmai munka mélységét, hogy nagyon rövid határidőt szabtak a bevezetésére. Ugyancsak pozitívumként értékelte a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felszámolását, bár megjegyezte: a tankerületi központok új rendszere a központosítás tényén nem változtatott. – Kréta és vécépapír már mindenütt van, az biztos, de például a túlórák kifizetése vagy az iskolák eszközigényének kielégítése még mindig nehezen megy – mondta Mendrey.

Mendrey László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) elnöke

 Az új tanév szeptember elsején kezdődik majd, ami pénteki napra esik, és 2018. június 15-én végződik, az ugyancsak pénteki nap lesz. Addig érdemes arra is odafigyelni, hogy a Budapesti Közlekedési Központ járatai a tanítási szünetben érvényes menetrend szerint fognak közlekedni.

 Forrás: Magyar Nemzet

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció