Ez derül ki a belügyi tárca friss jelentéséből, amelyet a Magyar Nemzet ismertet.

Míg februárban még több mint 208 ezer állásnélkülit alkalmaztak így, márciusban már csak alig több mint 162 ezret, pedig tavasszal sok új közfoglalkoztatási program indul. A visszaesést a cikk szerint leginkább az magyarázhatja, hogy a kormány a tervekkel ellentétben már idén megkezdi a közfoglalkoztatotti létszám drasztikus visszavágását, mert az év végére így akár százmilliárd forint is maradhat a kasszában, amit decemberben, a választási kampány közepén oszthat majd szét.

Forrás: HírTv

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?Bill Barry, a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lők­nek szó­ló új könyv a­me­ri­ka­i szer­ző­je 2017. má­jus má­so­dik fe­lé­ben könyv­be­mu­ta­tó­kat tart Bu­da­pes­ten, Szom­bat­he­lyen, Kecs­ke­mé­ten és Mis­kol­con.

To­vábbi in­for­má­ció