A Google felsővezetése tavaly szívott azzal a botránnyal, amikor egyik programozója azt bizonygatta, a nők biológiai okokból kevésbé jó programozók, mint a férfiak. Aztán az alkalmazottak fellázadtak az ellen, hogy munkaadójuk a hadsereggel dolgozik. Most megváltoznak a belső online üzenőfalak szabályai – írja a Piac és Profit.

Minden vállalatnál előfordul kisebb-nagyobb mértékben toxikus, mérgező jellegű versengés, ami túlmegy az egészséges versenyszellemen.

Az emberarcú kapitalizmusnak az is része, hogy a cégek vezetői mindent megtesznek, ne harapózzon el a destruktív viselkedés, egymás szapulása.

Tessék viselkedni!

A Google közzétette alkalmazottai számára új szabályzatát a belső, céges üzenőoldalakon történő posztolásról. A technológiai óriáscég figyelmezteti munkavállalóit, hogy többé nem lehet bármilyen undok, negatív és kárt okozó tartalmat vagy állítást közzétenni. A csoportokat moderáló alkalmazottak jogot kapnak rá, hogy az ilyen megjegyzéseket töröljék.

Ezentúl csakis civilizált hangnemben lehet posztolni, különben jön a fegyelmi, súlyosabb esetben a felffüggesztés, sőt akár a kirúgás is. Megengedhetetlen irodai -értsd: offline- magatartásért is be fogják vetni a felettesek az elbocsátást, nemcsak az online megnyilvánulásokért. A megengedhetetlen személyes, szemtől-szembe mondott megjegyzések ideje is lejárt a cégnél, ha ezek a cselekedetek “nem illeszkednek a vállalat által képviselt érdekekkel.”

Követelmény lesz például ezentúl, hogy az ember gondolkodjon, mielőtt posztol, továbbá tisztelettel bánjon a többiekkel.

Az új irányvonalak nagy részét persze a józan paraszti ész diktálja, de a Google szükségesnek tartotta, hogy formalizálja és hivatalossá tegye szabályrendszerként, mert a vállalat az elmúlt években egy rakás botrány alanyává vált az ilyen belső, ám sajtónak megszellőztetett beszólások miatt.

Botrányok

2017-ben a Google kirúgta James Damoret, aki azt írta egy posztjában, hogy a nők biológiai okokból kevésbé jó programozók, mint a férfiak. Ebből országos felhördülés lett. Szakértők is bizonygatták, hogy állítása nem helytálló.

Az incidens következtében perek indultak, mert a belső üzenőfalakon olyan közlések is megjelentek, amikben egyes alkalmazottak azzal fenyegetőztek, hogy feketelistáznak másokat a cégen belül.

Egyes munkatársak személyes adatait -például lakcímüket- kiszivárogtatták, ezzel teremtve meg annak eséléyt, hogy némely munkatárs akár személyesen is megtorolhatja kollégái viselkedését.

A Google azonban nem zárja be a szóban forgó belső üzenőfelületét, amit egyébként önkéntes alapon moderálnak munkatársak.

Belső lázadás

Nemrég zendülés rázta meg a Google-t. Egyes munkatársak bekeményítettek a felsővezetés felé, azt követelve, hogy a cég ne dolgozzon az amerikai haderőnek. A nézeteltérés annyira markánssá vált, hogy Sundar Pichai vezérigazgató is kénytelen volt beavatkozni, meghajolni a nyomás előtt, és ígéretet tenni rá, hogy a Google nem fog a hadseregnek mesterséges intelligencia által vezérelt fegyvereket gyártani.

Korábban Elon Musk, a Tesla vezére is azon aggodalmának adott hangot, hogy ha a tömegpusztító fegyverek feletti irányítást átengedik az algoritmusoknak, s a mesterséges intelligencia mérlegeli a veszélyeket és a bevetés szükségességét, akkor azzal pandora szelencéjét nyitjuk fel, az emberiség kollektív biztonsága és fennmaradása kikerül az emberek kezéből.

Egy bennfentes, akinek rálátása volt az üzenőfalon e kérdésben folyó vitára, megjegyezte, hogy a hangulat és hangnem e diskurzusban teljesen civilizált volt, és az új szabályrendszer szerint sem jelentene kihágást. Az ügy nem zárult le, mivel a cég egyik sztárprogramozója, Dr. Fei-Fei Lit, a mesterséges intelligencia osztály vezetőjét továbbra is kritizálják a Pentagon és a Google együttműködése, a Project Maven miatt.

Forrás: Piac és Profit

Hozzászólok a Facebookon

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció