Erőtelesen nőhetnek a bérek Csehországban a következő években, mert a minimális munkanélküliség mellett kiváló alkupozícióba kerültek a szakszervezetek – írja a napi.hu.

Csehország az EU-ban azok közé az országok közé tartozik, amelyekben a legalacsonyabb a munkanélküliség, ám a cégek nem lassítanak. Alkalmazottaikat béremelésekkel és prémiumokkal tartják meg - írta a lengyel  gazeta.pl hírportál. A munkaerő költségei valamivel magasabbak, mint Lengyelországban, de alacsonyabbak, mint Magyarországon és többszörösen alacsonyabbak, mint Nyugaton.

A Morva Szakszervezetek konföderációjának elnöke, Josef Stredula, úgy véli, hogy legalábbis a következő években emelni fogják a fizetéseket Csehországban: minimum 3-4 évig, évente 3-5 százalékkal.
Az elmúlt év utolsó negyedében nyolc százalékkal nőttek a keresetek az egy évvel korábbihoz képest. Az átlagbér 31,6 ezer koronára (400 ezer forint). A cseh életszínvonal részben ennek köszönhetően ma magasabb, mint a görög, vagy a portugál és közelít a spanyolhoz.

Az Eurostat adataiból az is kiderül, hogy az egy órára jutó átlagos munkaerőköltség a cseheknél háromszor alacsonyabb, mint a németeknél: 11,3 euró, szemben a 34,1 euróval. A lengyeleknél 9,4 euró, Magyarországon 9,1 euró ez a mutató, az uniós átlag pedig 26,8 euró.

Forrás: napi.hu

Hozzászólok a Facebookon

 

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció