Egyre kevesebb a jelölt Lengyelországban a közszférában lévő munkákra, bár még akadnak, akik próbálkoznak. A tapasztalt, jó szaktudással rendelkező munkavállalókat a magáncégek sokkal jobban megfizetik – írja a napi.hu.

A közalkalmazottak portálján Lengyelországban

jelenleg 660 álláshirdetés van, több mint 250 különböző állami cég, az ország 150 helyén keres dolgozót, noha a legtöbb hirdetést a fővárosban adták fel

- adta hírül a Rzeczpospolita. Az ajánlatok között vannak alacsony beosztásra szólók (például referens) és magasabbakat ígérők (például főspecialista, vagy osztályvezető).

A Fejlesztési és Beruházási Minisztérium olyan tapasztalt szakértőt keres, aki jártas az uniós alapok ügyeiben. A jelenlegi büdzsében segítenie kellene a szabályos elszámolásokat, illetve elő kellene készítenie a következő uniós alapok szétosztását.

Érdekes, hogy a hirdetésekből hiányzik a magánszférában megszokott megfogalmazás: „az előrelépés lehetősége”, vagy „a kreatív személyeknek kihívás”. Ehelyett a fizetést adják meg, havi 4800-5200 euró (360-400 ezer forint), illetve az ezt kiegészítő juttatásokat.

Noha a közalkalmazotti státus nagyobb biztonságot és stabilitást ígér a magánkézben levő cégek állásaihoz képest, egyre kevesebb a jelentkező.

Például 2017-ben egy helyre 11-en jelentkeztek, míg 2013-ban 35-en. A kvalifikációs eljárásoknak csak 63 százaléka sikeres.

Forrás: napi.hu

Hozzászólok a Facebookon

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció