A szlovák közlekedési minisztérium lényegében megduplázná az eddigi cafeteria juttatást, amit az ország munkavállalói kaphatnak - az idegenforgalmi ágazat tapsol – írja a napi.hu.

 Az étkezési utalványokhoz hasonlóan képzeli el a szlovákiai közlekedési minisztérium a belföldi üdülési csekkek bevezetését, amelyeket jövőre 500 euró (160 ezer forint) értékben adhatna a munkáltató

- írta a pozsonyi Új Szó. Az újdonságot az év második felében vezethetik be, miután a parlament döntött róla.

 

 A terv szerint a munkáltatók önkéntes alapon maximum 500 eurós csekket adhatnának a legalább két éve náluk dolgozó alkalmazottaknak belföldi üdülésre. Az összeg 55 százalékát állnák a munkáltatók, a fennmaradó 45 százalékot, 225 eurót az alkalmazottak béréből vonnák le, hasonlóan az étkezési utalványokhoz.

Az üdülési csekk adó- és járulékmentes lenne.

A turisztikai ágazati érdekvédelmi szervezetek jó ötletnek tartják az üdülési csekket. Az idegenforgalom ugyanis több leszakadó régióban az egyedüli bevételi forrás és munkalehetőség az ott élőknek.

Forrás: napi.hu

Hozzászólok a Facebookon

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció