2010 óta először csökkent az Egyesült Királyságban dolgozó külföldi EU-s munkavállalók száma, ezzel párhuzamosan pedig egyre nagyobb problémát jelent a brit cégeknek az üres pozíciók betöltése. A Brexit-párti kampány elsődleges célja a bevándorlás korlátozása volt, mostanra viszont látszik, hogy ez még nagy problémát okozhat a szigetországnak.

A brit statisztikai hivatal (ONS) legfrissebb adatai szerint 2018 első negyedévében 2 millió 292 ezer külföldi EU-s állampolgár dolgozott az országban, ami 1,2%-os csökkenést jelentett az egy évvel korábbi állapothoz képest. 2010 óta nem volt példa arra, hogy csökkent volna ez a szám.

Az országban dolgozó románok és bolgárok száma jelentős mértékben (közel 20%-kal) nőtt, hiszen előttük csak 2014-ben nyílt meg a szabad munkavállalás lehetősége, a többi nyolc kelet-közép-európai országból (köztük Magyarországról) származó munkások száma viszont csökkent.

A Brexit-pártiak valószínűleg sikerként élik meg a hírt, hiszen a kilépés mellett kampányolók egyik legfontosabb követelése a migráció korlátozásához való jog visszanyerése volt. Nem mindenki örül azonban a kelet-európai munkások távozásának: a helyi vállalatok közül sokan panaszkodnak az egyre nagyobb mértéket öltő munkaerőhiány miatt.

Ezt támasztja alá az angol jegybank (Bank of England) minap megjelent jelentése is, amely kiemeli, hogy az EU-s munkavállalók elvesztése tovább súlyosbítja a brit munkaerőhiányt.

A munkaerő-toborzási nehézségek egyre több szektort érintenek, ami a beszámolók alapján részben az EU-s bevándorlási folyamatok megfordulásának tulajdonítható.

- olvasható a vállalati beszámolókon alapuló jelentésben.

A leginkább érintett ágazatok a vendéglátás, illetve a feldolgozóipar, ahol kiemelkedően magas a kelet-közép-európai munkások aránya. A munkaerőpiac szűkülésével párhuzamosan tovább romlanak az Egyesült Királyság növekedési kilátásai, ami rossz hír, főleg úgy, hogy 2018 első negyedévében hatéves mélypontra esett a szigetország GDP-bővülési dinamikája.

Forrás: Bloomberg, Reuters, Portfolio

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció