A BBC kisfilmet készített a zimbabwei Zambézi-völgyben szolgáló női vadőrcsapatról, akik az orvvadászok által erősen veszélyeztetett elefántok védelmében találták meg hivatásukat.

Az orvvadászok újabban cianiddal mérgezik az elefántokat, így a fegyverrel ellentétben hang nélkül tudnak ölni és agyarakat zsákmányolni, legutóbb februárban pusztítottak el ezzel a kegyetlen módszerrel 53 afrikai elefántot.

A kontinensen évente körülbelül 30 ezer elefánt válik orvvadászok áldozatává. Ha ez a tendencia marad, az nagyon súlyos következményekhez vezet: körülbeül 50 éven belül teljesen eltűnik a faj a bolygóról.

A BBC által bemutatott női vadőrcsapat erre a harcra tette fel az életét. Damien Mander, korábbi katonai mesterlövész, ma már orvvadászellenes aktivista segíti a bátor nők munkáját, akik katonai kiképzést kapnak és fel is vannak fegyverezve – ennek köszönhetően pedig 30 orvvadászt már le is tartóztattak.

Külön érdekesség, hogy az egység tagjai bántalmazó kapcsolatok túlélői és egyedülálló anyák – ez a munka számukra a talpraállást, a kitörési lehetőséget jelenti.

Egyikőjük például arról mesél a kisfilmben, hogy a volt férje kihasználta, ő viszont be akarta bizonyítani, hogy a munka nem csak férfiaknak való. Egy másik nő azt meséli, egyedülálló anyaként nem volt pénze taníttatni, ruházni, de még etetni sem a lányát, ezt az időszakot nagyon nehéz volt túlélni. Most viszont azt mondja

Önbecsülést ad, hogy vagyok valaki. Különbözöm másoktól.

Minden mondatukból sugárzik, hogy szeretik, amit csinálnak és iszonyúan elhivatottak:

„Nagyon nehéz elfogni egy orvvadászt, aki a te faludban, vagy egy faluval arrébb él…de lehetsz a szomszédom, vagy akár a rokonom is, ha bántod az állataimat, elkaplak.” – mondja egyikőjük.

Azért is különleges a kezdeményezés, mert Afrikában szinte csak férfiak teljesíthetnek katonai szolgálatot, a nők pedig a háztartást vezetik – ehhez annyira ragaszkodnak, hogy a nyugati gondolkodásmódot teljesen elvetik. A női vadőröket kiképző International Anti-Poaching Foundation, vagyis az orvvadászat ellenes alapítvány ezen is szeretne változtatni.

Az alapítvány adományokból tartja fenn magát, amikből kisebb-nagyobb felszereléseket, üzemanyagot, tudnak venni. Ráadásul a vadőrök a fizetésük egy részét visszaforgatják a helyi társadalmi problémák megoldásába is, egy másik videóban egyikőjük például arról mesél, hogy árvákon szeretne segíteni.

A projekt nem csupán a vadőrök kiképzéséről szól, szeretnék a természetvédő szemléletmódot átadni a következő generációknak is és sürgetni a politikai fellépést az ügyben.

Forrás: Mérce

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció