A magyar tanárok lengyel kollégái is keveslik a fizetésüket, illetve azt az emelést, amelyet a szakminisztérium javasol. Véleményüknek tüntetésen adnak hangot.

A Lengyel Tanárok Szakszervezete (ZNP) április 21-re tüntetést szervez Varsóban a szakminisztérium épülete elé - adta hírül a gazeta.pl. A tanárok fizetésemelést és több beleszólást követelnek a munkájukba, valamint azt akarják, hogy töröljék el munkájuk osztályzását.

A tanárok idén májusban bruttó 93-168 zloty emelést kapnak, ám  a ZNP 1000 zlotyis növelést akar. A jelenlegi tanári fizetések bruttó 2400 és 3300 zloty (180-250 ezer forint) között vannak.

A szakszervezet többször jelezte, hogy nem ért egyet az oktatási miniszter, Anna Zalewska döntéseivel, amelyeket tanárellenesnek tartanak. Márciusban levelet is írtak azzal a kérelemmel, hogy mentsék fel a minisztert. A ZPN szerint az általa bevezetett reformok korlátozzák a jogaikat, meghosszabbítják a szakmai előrelépést és rontották a szabadsághoz és a betegszabadsághoz jutás lehetőségeit.

A tanárok harmadik követelése, hogy ne a beleegyezésük nélkül vezessék be a változtatásokat, legalább konzultáljanak velük azokról.

Forrás: napi.hu

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció