A Szilícium-völgy egyes legismertebb techcégei köztudottan rendkívül liberális beállítottságúak, ami nem probléma, azonban több esetben is felmerült már, hogy sikerült túlpolitizálniuk magukat. Tavaly augusztusban James Damore, a Google konzervatív beállítottságú szoftvermérnöke egy hosszú belsős e-mailben erősen bírálta a vállalat kultúráját, továbbá vitatkozott egyes liberális nézetekkel. A levél óriási megbotránkozást keltett a cégen belül, többen teljes terjedelmében kiszivárogtatták a sajtónak, röviddel később pedig a Google elbocsájtotta Damore-t – írja az Origo.

A férfi szerint jogtalanul volt a menesztése, így most beperli a Google-t az állítólagos diszkriminálása miatt, ráadásul az ügyvédje érdekes információkkal állt elő. A bíróságra beadott iratok alapján a Business Insider azt írja, hogy a Google egyes menedzserei feketelistákon gyűjtik a konzervatív beállítottságú beosztottakat, a magyarázat szerint azért, mert ők rosszul bánhatnak a kollégáikkal.

Amennyiben bárgyú véleményt fogalmazol meg a vallással, a politikával, vagy a „szociális igazságossággal" kapcsolatban, akkor nyugodtan féleszűnek tarthatlak. Ezen felül az is a jogomban áll, hogy bekategorizáljalak egy f×szfejnek. Igen, én is vezetek ilyen listát, egyelőre csak fejben, és nem nyilvánosan – olvasható egy menedzser diplomatikus válasza arra, hogy van-e listája konzervatív beosztottjairól.

Ennél is érdekesebb, hogy egy másik menedzser felvetette az ötletet, miszerint össze kellene írni, és a cégen belül nyilvánosságra kellene hozni a konzervatív értékrendű munkavállalók listáját.

Olyanok kerülhetnének rá, akik útjában állnak a cégen belüli sokszínűség megvalósításának, és elolvasható volna, hogy milyen kijelentések vagy vélemények miatt kerültek fel a listára.

A céges listával előhozakodott menedzser azon is tűnődött, hogy a problémásnak tartott személyek esetében talán

érdemes lenne lefolytatni valamiféle bírósági tárgyalásra emlékeztető eljárást,

csak hogy meggyőződjenek az illető mérgezőnek tartott nézeteiről, mielőtt felteszik a listára.

James Damore ügyvédje közölte, hogy jelentkezhetnek nála a Google olyan volt munkatársai, akik úgy érzik, hogy a fehér bőrszínük, a férfi nemük, vagy pusztán a konzervatív értékrendjük miatt diszkriminálta őket a vállalat. A férfit Harmeet Dhillon képviseli, az indiai származású jogász egy darabig a San Franciscó-i Republikánus Párt elnöke is volt.

Forrás:  Origo

 

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció