A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapjának segítségével a munkajog.hu szakértője megkísérel rendet vágni a foglalkoztatási támogatások nehezen átlátható világában. Valamennyi támogatásról elmondható, hogy nem érhető el bárhol bármely munkáltatónak, így konkrét ügyekben az előzetes tudakozódás elengedhetetlen. A munkajog.hu kétrészes sorozatának második részében a hátrányos helyzetű munkavállalók továbbfoglalkoztatásának támogatásáról, a szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzési támogatásáról, a munkaviszonyban állók képzési támogatásáról és a munkába járáshoz kapcsolódó helyközi utazási költségek támogatásáról írunk.

A sorozat első része itt olvasható.

Hátrányos helyzetű munkavállalók továbbfoglalkoztatásának támogatása

A támogatáshoz a munkáltatónak rendelkeznie kell a székhelye, illetve telephelye szerint illetékes járási (kerületi) hivatalnál munkaerőigény-bejelentéssel. A konkrét bértámogatási lehetőségekről az illetékes járási (kerületi) hivataltól kell érdeklődni, ls ide kell benyújtani a támogatás iránti kérelmet. A bértámogatás nem érhető el általánosan mindenkor és mindenhol az ország területén, ezért is fontos az előzetes tudakozódás – olvasható a Nemzeti Foglalkoztatsi Szolgálat portálján.

Hazai forrású támogatás esetén az tekinthető hátrányos helyzetű személynek, akit munkahelyének elvesztése fenyeget, és az ötvenedik életévét betöltötte, vagy legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.

Az ő továbbfoglalkoztatásához csak akkor kapható támogatás, ha

– az előző munkaviszonynak a munkaadó működési körébe tartozó okból, felmondással történő megszüntetéséről a munkavállalót írásban tájékoztatták, vagy

– a határozott időre létesített munkaviszony a támogatás iránti kérelem benyújtását követő 90 napon belül megszűnik, és

– a továbbfoglalkoztatást vállaló munkaadó a munkaviszony megszüntetését, illetőleg megszűnését megelőzően, vagy az azt követő 60 napon belül a munkavállalóval munkaszerződést köt.

A munkaadónak ezeken túl számos kötelezettséget kell vállalnia, amelyekről részletesen itt tájékozódhat.

A támogatási feltételek teljesülése esetén vissza nem térítendő támogatás nyújtható a hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatásához a munkabér és szociális hozzájárulási adónak legfeljebb 50%-ának megfelelő összegben, legfeljebb egy évre. A támogatás mellett más adókedvezmény - Rehabilitációs kártya, Munkahelyvédelmi Akcióterv támogatásai – is igénybe vehetőek.

Szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat szerzési támogatása

A támogatási lehetőségekről az illetékes járási (kerületi) hivataltól érdeklődhet; a támogatási kérelmet is hozzájuk kell benyújtani a kormányhivatal felhívása alapján. A támogatás nem érhető el általánosan mindenkor és mindenhol, ezért az előzetes tudakozódás nélkülözhetetlen.

Hazai forrásból folyósított támogatás esetén megfelelő munkatapasztalatot nyújtó munkahely az,
– amelynél a munkakör a pályakezdő álláskereső képzettségi szintjének megfelel, és
– a pályakezdő álláskereső egészségi állapota szerint a munka elvégzésére alkalmas, és
– a munkahely és a lakóhely között naponta – tömegközlekedési eszközzel – történő oda – és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi esetében a két órát nem haladja meg.

A támogatás annak a munkaadónak állapítható meg, amely vállalja a szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskereső munkaviszony keretében történő foglalkoztatását napi legalább négy órás munkaidőben, legalább 365 napra.

Támogatható a foglalkoztatása annak a szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresőnek, aki:
– legalább alapszintű szakképesítéssel vagy szakképesítést nyújtó középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
– a járási hivatal által nyilvántartott álláskereső szakképzettsége a járási hivatal által meghatározott szakképzettségek körébe tartozik.

A támogatás mértéke a szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskereső bruttó munkabére és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adónak 50-100%-ig terjedhet. A támogatást a foglalkoztatás időtartamára, de legfeljebb 365 napra lehet megállapítani.

Munkaviszonyban állók képzési támogatása

A támogatás iránti kérelmet a képző intézmény ajánlatával együtt a képzés megkezdése előtt a munkaadó telephelye szerinti illetékes járási hivatalhoz kell benyújtani. A munkaviszonyban állók képzési támogatása nem érhető el általánosan mindenkor és mindehol, ezért is fontos az előzetes tudakozódás.

Ahazai forrású támogatást az a munkaadó igényelheti, aki olyan munkaviszonyban állót foglalkoztat, akinek a továbbfoglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható. Támogatható minden olyan foglalkoztatást elősegítő képzés, mely a szakképzési törvény hatálya alá tartozik, vagy hatósági előírások szabályozzák. Képzési támogatásként a képzési költség teljes vagy részbeni átvállalása és/vagy kereset-kiegészítés biztosítható.

A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha
– a munkaadó írásban vállalja a képzésben résztvevőknek a képzés befejezését követő legalább a képzés időtartamával azonos továbbfoglalkoztatását,
– a munkaadó a képzés költségeihez hozzájárul vagy saját maga vagy képző intézmény bevonásával biztosítja a képzés lebonyolításához szükséges szakmai, tárgyi, technikai és személyi feltételeket, kivéve, ha a képzésben résztvevő munkavállaló a támogatás iránti kérelem benyújtásakor a 45. életévét betöltötte,
– a képző intézmény megfelel a jogszabályi feltételeknek,
– a képzés programja megfelel a jogszabályi feltételeknek.

Vállalkozás keretében működő munkaadó esetében a kérelem benyújtását megelőző három év alatt kapott (de minimis) csekély összegű támogatás nem haladja meg a kétszázezer eurónak megfelelő forint összeget, amelyről nyilatkozni kell.

Az uniós forrásokból finanszírozott képzési támogatásokról itt olvashat bővebben.

A munkába járáshoz kapcsolódó helyközi utazási költségek támogatása

A támogatás igénylőjének rendelkeznie kell a munkaadó székhelye, illetve telephelye szerinti illetékes járási (kerületi) hivatalnál munkaerőigény-bejelentéssel; ide kell a támogatási kérelmet is benyújtani. Ezen túl a foglalkoztatni kívánt személynek programrésztvevőnek kell lennie. A támogatás nem érhető el általánosan mindenkor és mindenhol; ezért nélkülözhetelen az előzetes tudakozódás.

Hazai forrásból helyközi utazás-támogatást igényelhet a munkaadó, valamint az a személy, aki nyilvántartott álláskereső. A támogatás legfeljebb egyéves időtartamra folyósítható. A helyközi utazási költség egészben vagy részben megtéríthető, ha a munkaadó,
– olyan személy foglalkoztatását vállalja, aki az illetékes járási hivatal által nyilvántartott álláskereső, és
– hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül – működési körével összefüggő okból – nem szüntette meg, valamint
– megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok – az Ávr. 82. §-ában foglalt feltételeknek.

A támogatás igényelhető, ha a munkáltató megtéríti a munkavállalónak a munkába járást szolgáló bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében azok díjának legalább 86 százalékát, illetve az szja-törvénybe foglalt, saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítése címén elszámolható összeggel azonos költségtérítést.

Forrás: munkajog.hu