Ha egy cég vezetése munkaidőkeret alkalmazásáról dönt, az jó eszköz arra, hogy a munkavégzést a cég működésének sajátosságaihoz igazítsa. Ennek a tudnivalóit gyűjtötte össze az Adózóna.

A munkaidőkeretben a cégvezetés a munkaidőt egyenlőtlenül osztja be. Azaz a dolgozónak a napi munkaidőt nem az egyes munkanapokon kell ledolgoznia, hanem a munkáltató által meghatározott hosszabb időegységen belül kell kijönnie az átlagnak.

A munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje 4 óránál rövidebb nem lehet, egy nap azonban 12 óra a maximum, a heti munkaidő pedig legfeljebb 48 óra lehet (készenléti jellegű munkakörben maximum 72 óra, ha a felek erről megállapodtak).

A munkaidőkeret tartama legfeljebb 4 hónap vagy 16 hét lehet.
Szombaton, rendes munkaidőben történő munkavégzésért munkaidőkeret esetén nem kell bérpótlékot fizetni.

Más a helyzet akkor, ha szombatra nem volt beosztva a munkavállaló, de a munkáltató elrendelte, hogy menjen be dolgozni.

Fontos tudni azt is: hiába van munkaidőkeret elrendelve, túlóra az is, ha a munkáltató egy napra 10 órára osztja be a dolgozót, de aznap túlórát rendel el, és a munkavállaló így 11 órát dolgozik.

Forrás: HVG

Hozzászólok a Facebookon

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció