Élettársa autóját használja valaki a munkájához. Mit téríthet meg a vállalkozás? – kérdezte az Adózóna olvasója. Surányi Imréné okleveles közgazda válaszolt.

A kérdés konkrétan így szólt:

Élettársa autóját használja valaki a munkája során. Útiköltségtérítés milyen módon számolható el, saját autónak minősül-e? Vagy idegen autójának? Mit fizethet ki a vállalkozás?

Az élettárs autója nem minősül saját tulajdonú személygépkocsinak, ezért annak használata esetén a kiküldetési rendelvény nem alkalmazható, de

a személygépkocsi hivatali, üzleti használatára tekintettel ekkor is fizethető költségtérítés, amely összeg a személygépkocsit használó magánszemély tevékenységéből származó, bevallásköteles bevételének számít.

A magánszemély

– a kifizetéskor nyilatkozhat arról, hogy mennyi költséget kíván elszámolni, és adóelőleget, járulékot, szochót, szakho-t csak a nyilatkozott összegen felül fizetett rész után kell megállapítani;

– az Szja tv. 3. számú melléklet IV. fejezetének a nem saját tulajdonú személygépkocsira vonatkozó rendelkezései szerint, az őt terhelő (jellemzően üzemanyag) költségeket útnyilvántartás alapján majd az adóbevallásakor tételes elszámolással levonhatja.

A költségnyilatkozat a költségtérítés 100 százalékáig is terjedhet.

Fontos szabály, hogy ha a költségnyilatkozat alapján figyelembe vett költség meghaladja majd az adóbevallásban elszámolt igazolt költséget, akkor a költségkülönbözet 39 százalékát, valamint az emiatt mutatkozó adóbefizetési különbözet 12 százalékát különbözeti bírságként az adóévre vonatkozó bevallásban külön kötelezettségként kell feltüntetni, és a személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség szerint kell megfizetni [Szja tv. 48. § (4) bekezdés].

Nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha a költségkülönbözet az adóelőleg megállapításánál figyelembe vett költség összegének 5 százalékát, a befizetési különbözet a 10 ezer forintot nem haladja meg.

Tételes költségelszámolás esetén az utazáshoz igénybe vett személygépkocsi magánszemély tulajdonosának (az élettársnak) cégautóadót kell fizetnie, mégpedig az adókötelezettsége annak a hónapnak az első napján keletkezik, amelyet megelőző hónapban a költségelszámolás történt [Gjt. 17/C § (2) bekezdés].

Forrás: Adózóna

Hozzászólok a Facebookon

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció