Tegyük fel, hogy a munkavállaló a felmondási idejét tölti – akár azért, mert ő maga mondta fel a munkaviszonyt, akár azért, mert a munkáltató közölt felmondást. Az is előfordulhat, hogy nem „felmondás” történt, hanem a felek megállapodtak a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésében azzal, hogy a munkaviszony későbbi időpontban szűnik meg: például március 5-én megállapodnak abban, hogy a munkaviszony március 31-én fog megszűnni, és addig a munkavállaló köteles munkát végezni. A Kamaraonline cikke.

Ezen időszak alatt azonban valamelyik fél olyan magatartást tanúsít, amelyre figyelemmel a munkaviszony nem tartható fenn. Egy, a Kúria által 2018-ban tárgyalt ügyben például a munkavállaló a munkaviszony előre meghatározott megszűnési időpontjáig végleges jelleggel törölte a munkáltató informatikai rendszerének adatait, ezáltal súlyos kárt okozott. Előfordulhat az is, hogy a munkavállaló céges adatokat tulajdonít el vagy igazolatlanul távol marad, önkényesen szabadságot vesz ki vagy éppen alkoholos befolyásoltság alatt jelenik meg a munkahelyen.

Kérdés, hogy tud-e a munkáltató ilyen esetben bármit tenni, hiszen a munkaviszony a közeljövőben így is, úgy is meg fog szűnni.

A munkajogi gyakorlat a hasonló jellegű ügyekben egyértelmű. Akár a felmondási idő alatt, akár a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése során addig az időpontig, amíg a felmondási idő le nem telik vagy a közös megegyezés szerint a munkaviszony meg nem szűnik, a munkaviszony még fennáll.

Ebből az is következik, hogy (megfelelő indokok fennállása esetén) a munkaviszony azonnali hatállyal megszüntethető ezen időszakban, tehát akkor is, ha a felmondási idő már folyamatban van.

Ezt a gondolatmenetet a bírói gyakorlat is alátámasztja. A Legfelsőbb Bíróság (mai elnevezése: Kúria) korábban a következő elvet fogalmazta meg: a felmondás közlését követően, a felmondási idő alatt – mivel a munkavállaló munkaviszonya még nem szűnt meg – a munkáltató azonnali hatályú felmondással élhet. Ilyen esetben a munkaviszony az azonnali hatályú felmondással szűnik meg. Ennélfogva az eredeti felmondást tartalmazó jognyilatkozathoz már munkaviszonyt megszüntető joghatás nem fűződik.

Forrás: Kamaraonline.hu

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció