Munkavállalóként gyakran halljuk, olvassuk, hogy újfent megváltozott a Munka törvénykönyve. Azért, hogy ne legyünk kiszolgáltatott helyzetben és szükség esetén alappal kiállhassunk igazunkért, fontos ismerni a ránk irányadó új rendelkezéseket. A 2018. január első napja dióhéjban a következő lényeges munkajogi változásokat hozta – írja a Das Jogszerviz.

 • Kibővül a munkavállalói képviselők fogalma

A korábbi szabályok szerint a munkavállalói képviselők körét az üzemi tanács tagja, az üzemi megbízott és a gazdasági társaság felügyelő bizottságának munkavállalói képviselője alkották. Újdonság, hogy a szakszervezeti tisztségviselő is jogosult a fenti titulusra, ami azért lényeges, hiszen például a munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén, amennyiben a munkavállaló munkavállalói képviselőnek minősült, kérheti a munkaviszony helyreállítását.

 • Megváltozott munkaképességű munkavállaló fogalmának meghatározása

Az újévtől a Munka törvénykönyve vonatkozó szabályai értelmében megváltozott munkaképességű munkavállalónak az a személy tekinthető,

 • akinek az egészségi állapota 60 százalékos vagy kisebb mértékű,
 • aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik,
 • akinek a munkaképesség-csökkenése 50-100 százalékos mértékű,
 • aki rokkantsági ellátásban részesül.

Az újítás főként abból a szempontból bír jelentőséggel, hogy immár a megváltozott munkaképességű munkavállaló is jogosult 5 munkanap pótszabadságra.

 • A garantált bérminimum konkretizálása

Egyes munkavállalói csoportokra vonatkozóan a kormány különböző mértékű kötelező legkisebb munkabért és garantált bérminimumot állapíthat meg, a következő szempontok figyelembevételével.

 • Milyen követelmények szükségesek az adott munkakör ellátásához,
 • a munkaerőpiac hogyan alakul az érintett munkakör vonatkozásában,
 • az érintett földrajzi terület milyen hatással bír az egyes ágazatokra, illetve
 • a nemzetgazdaság aktuális helyzete mit diktál.
 • Kiemelt figyelmet kap az egészségi állapot fenntartása

Az újévtől a munkavállalót már nem csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely a testi alkatára, fejlettségére tekintettel számára megfelelő, hanem az egészségi állapotára is ügyelni szükséges. Ha ez utóbbiban -orvosi igazolással alátámasztott módon- romlás következik be, így korábbi munkakörében nem foglalkoztatható tovább, munkáltató köteles felajánlani számára egy másik, elfogadható munkakört. Ha ilyen nincs éppen, a munkavégzés alól fel kell menteni.

A változások kivétel nélkül a munkavállalóért vannak. Szükség esetén ne féljünk felhívni rá munkáltatónk figyelmét. Ha zárt ajtókba ütközünk, forduljunk a munkaügyi bírósághoz. Előtte azonban feltétlenül kérjük ki egy munkajogban jártas jogász véleményét.

Forrás: das.hu

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció