A munkaügyi bíróság döntése után újabb bírósági ítélet mondta ki, hogy jogsértően működött a Mediaworks, amikor a Népszabadságot bezáratta tavaly októberben, áll a TASZ hétfői közleményében.

A Társaság a Szabadságjogokért által indított eljárásban Fővárosi Törvényszék Cégbírósága kimondta, hogy a Népszabadságot bezáró Mediaworks nem biztosította a munkavállalók képviseletét a társaság felügyelőbizottságában, vagyis abban a szervben, amelyik a lap bezárásáról döntött.

Danó Annát 2016 júniusában választotta meg a Népszabadság alkalmazottait képviselő üzemi tanács arra a feladatra, hogy küldöttként képviselje a munkavállalókat a Mediaworks felügyelőbizottságában. A Mediaworks azonban az üzemi tanács kifejezett kérése ellenére sem tette lehetővé Danó Annának, hogy részt vegyen a felügyelőbizottság ülésein.

A cégbíróság most megállapította, hogy a testület így jogszerűtlenül működött. Ez a jogsértő helyzet állt fent akkor is, amikor a felügyelőbizottság a Népszabadságot bezáratta, tehát a döntést egy jogellenesen működő testület hozta meg.

A  Mediaworks azzal védekezett, hogy  a cég átalakulását követően megszűnt az üzemi tanács, és így a munkavállalók képviseleti jogosultsága is.  A cégbíróság ezt az érvet azonban nem fogadta el, mert nem választottak új üzemi tanácsot. A bíróság megállapítása szerint az üzemi tanács jogszerűen működött tovább, így Danó Annának ott kellett volna ülnie a felügyelőbizottságban.

„Igazunk van, lapunk már nincs. A cég számára pedig vállalhatónak bizonyult ez a jogsértés a Népszabadság felszámolásáért” – nyilatkozta korábban Danó Anna. A mostani eljárásban az ügyvédi képviseletet a TASZ megbízásából Dr. Nagy-Baranyi Nóra ügyvéd látta el.

Forrás: Index

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció