Bizonytalan azzal kapcsolatban, hogy valóban bejelentette-e Önt a munkahelye? Mutatjuk, hogyan tudja néhány egyszerű lépéssel ellenőrizni – írja a napi.hu.

A legtöbb munkavállalónak fogalma sincs arról, hogy ő maga is ellenőrizheti azt, hogy cége bejelentette-e, fizetik-e utána a biztosításokat, vagy éppen gyűlik-e nyugdíja - derült ki az elmúlt időszak munkaügyi ellenőrzéseiből, így az NGM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztálya közzétett egy útmutatót, amivel mindenki kiderítheti, mi az igazság.

Mit tegyünk, ha már regisztráltunk ügyfélkapun?

A vonatkozó előírások szerint a dolgozó foglalkoztatását legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, még a foglalkoztatás megkezdése előtt (!) be kell jelentenie az adott cégnek. (Kihasznált és panaszkodni nem merő magyar dolgozók - meghökkentő jelentés látott napvilágot.)

Amennyiben van ügyfélkapu-regisztrációnk, úgy azt, hogy a TAJ-nyilvántartással minden rendben van-e, a https://ugyfelkapu.oep.hu/oepu/keret.jsp oldalon lehet megnézni. Az ügyfélkapun történő belépés után a következő lépéseket kell megtenni: Ügyfélkapu -> Elektronikusan intézhető ügyek -> Betűnkénti lista -> T -> TAJ-nyilvántartással összefüggő szolgáltatások -> Használom a szolgáltatást -> Biztosítási jogviszony -> TAJ-szám megadása -> Tovább ->.

A jó hír, hogy amennyiben eltérést tapasztalunk a valós adatokhoz képest, úgy azt itt azonnal lehet jelezni is.

Le lehet kérdezni a foglalkoztató által közölt járulékadatokat is, amire az eBEV-szolgáltatások igénybevételével van lehetőség. Tehát az útvonal: Ügyfélkapu -> eBEV-szolgáltatás -> Szolgáltatások -> Járulékadat-kivonat -> Lekérdezési időszak éve: kívánt évet beállítani -> Lekérdezési időszak kezdő hónapja: kívánt hónapot beállítani -> Lekérdezési időszak záró hónapja: kívánt hónapot beállítani -> Lekérdezés indítása -> Táblázat letöltése.

Az adóhatóságtól az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság részére átadott bevallásadatok kivonata, így 2013. január 1-jétől kezdődően a biztosított egyéni számláján szereplő egyes jogviszonyokra (havonkénti bontásban), továbbá a biztosítási idő kezdetére és a végére, valamint a bevallott nyugdíjjárulékra vonatkozó adatok lekérdezésére az Ügyfélkapu társadalombiztosítási egyéni számlára vonatkozó szolgáltatása segítségével van lehetőség.

Az útvonal: Ügyfélkapu -> Elektronikusan intézhető ügyek -> Betűnkénti lista -> T -> Társadalombiztosítási egyéni számla -> Használom a szolgáltatást -> Kivonat megtekintése -> TAJ-szám megadása -> igény esetén a kivonat adatait tartalmazó táblázat alatt lehetőség van hiteles kivonat készítésére: Hiteles kivonat készítése -> Generálás indítása -> Táblázat alatt: Hiteles kivonat letöltése.

Mi a teendő, ha nincs ügyfélkapu-regisztráció?

Ebben az esetben a lakóhely szerint illetékes adóigazgatóság ügyfélszolgálatára kell személyesen elmenni, ahol az adategyeztetést követően lehet tájékozódni a teljesített adatszolgáltatásról, járulékfizetésről.

A tájékoztató ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a munkavállalónak személyes ügyfélkapus azonosító létrehozására bármelyik okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, adóhatósági ügyfélszolgálaton vagy külképviseleten lehetősége van. Sőt, amennyiben 2016. január 1-je után állították ki a személyi igazolványát, úgy ezen a felületen elektronikusan is elvégezhető a regisztráció.

Forrás: napi.hu

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció