A mobilitás célú lakhatási támogatás adómentességének a feltétele, hogy a munkatársunk lakóhelye legalább 60 km-re legyen a munkavégzés helyétől vagy az oda-vissza utazás napi szinten több időt vegyen igénybe, mint 3 óra.

Na, de hogyan ellenőrizze ezt a munkáltató? Írja be a címet a Google Maps-be? Melyik utazási időt nézzük? Dugóban vagy éjszaka?

Szerencsére az adótörvény egyértelmű választ ad ezekre a kérdésekre.

A feltételek teljesülését a munkavállaló nyilatkozata alapján kell vizsgálni.

Természetesen, ha köztudottan 10 km-es szakaszról nyilatkozik a munkavállalónk, hogy az 60 km, akkor azért hívjuk fel a figyelmét a valótlan nyilatkozat következményeire.

„Valótlan tartalmú nyilatkozat esetén ... az adókötelezettséget a munkaviszonyból származó jövedelemre vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani azzal, hogy az adóhatóság határozatában az egyébként a munkáltatót (foglalkoztatót) terhelő közterheket és azok teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeit a magánszemély terhére állapítja meg.”

...de ha a Google Maps 59,4 km-t mutat, de a dolgozónk nyilatkozik a 60+ km-ről, akkor nem kell ezt felülvizsgálnunk, lemérnünk, vitatnunk.

Forrás: Cafeteriatrend

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció