Nem sok olyan ország van az OECD-tagállamok sorában, ahol magasabb lenne az adóék mértéke, mint Magyarországon - írja az mfor.hu.

2016-ban az adóék mértéke 48,2 százalék volt hazánkban az egy évvel korábbi 49 százalék után. Ez azt mutatja meg, hogy a teljes munkaerőköltség (bruttó bér + az erre rakódó, munkaadó által fizetett terhek) hány százaléka folyik be az államkasszába adók és járulékok címén. Az enyhe csökkenés annak köszönhető, hogy 2016-ban 16-ról 15 százalékra mérsékelte a kormány a személyi jövedelemadó kulcsát. Ez azonban nem segített sokat a megítélésünkön, ha az OECD-tagállamok rangsorát nézzük, hiszen ez a több mint 30 ország sorában ez a 3. legmagasabb teher.

A legnagyobb elvonás a belga béreket jellemzi, ahol a teljes költség 54 százaléka kerül az államkasszába, a második helyen pedig Németország áll 49,4 százalékkal. Mivel mögöttünk a franciák és az olaszok szerepelnek, így elmondhajtuk, hogy Európa legnagyobb gazdaságaival vetekszik hazánk - igaz, az öröm megkérdőjelezhető jelen összefüggésben.

A visegrádi országok vonatkozásában is kirívó a magyar adóék (48,2 százalék):

  • a cseheknél az állam 43,
  • a szlovákoknál 41,5,
  • a lengyeleknél pedig 35,8 százalékot vont el tavaly.

Az OECD szintjén kiemelkedő terhelés főként a munkaadó által fizetendő terheknek köszönhető. Az OECD rangsorában Magyarországon a 10. legmagasabb terhet fizetik a munkaadók a bruttó bérre vetítve. Arányaiban ugyan a munkaadó a személyi jövedelemadón túl kevesebb járulékot fizet, a rangsor alapján mégis kedvezőtlenebb a helyzetünk, hiszen az a negyedik legmagasabb a szlovén, a német és a lengyel munkavállalói járulék mögött.

Forrás: mfor.hu

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?Bill Barry, a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lők­nek szó­ló új könyv a­me­ri­ka­i szer­ző­je 2017. má­jus má­so­dik fe­lé­ben könyv­be­mu­ta­tó­kat tart Bu­da­pes­ten, Szom­bat­he­lyen, Kecs­ke­mé­ten és Mis­kol­con.

To­vábbi in­for­má­ció