Egyre tovább élünk, de mégsem teszünk félre idősebb korunkra, így a most aktív magyaroknak várhatóan a nyugdíj mellett is keményen dolgozniuk kell majd a tisztességes megélhetésért – legalábbis erre engednek következtetni az OTP Öngondoskodási Index eredményei a bank közleménye szerint – írja a napi.hu.

A várható élettartam folyamatosan emelkedik, a nyugdíjcélú megtakarítással rendelkezők aránya azonban évek óta stagnál, vagyis az emberek egyszerűen nem tesznek, vagy nem tudnak félretenni idősebb korukra.

A gond az, hogy az OTP felmérése szerint a munkavállalók tudják, hogy mik a kockázatok, sőt, évről-évre nő a válaszadók között azok aránya, akik úgy gondolják, elérik majd a 80 éves kort, valamint a megkérdezettek háromnegyede arra is számít, hogy az állami nyugdíja nem lesz elegendő a kiegyensúlyozott megélhetéshez.

De a magyarok fele jelenleg nem rendelkezik semmilyen nyugdíjcélú megtakarítással, és a válaszadók mindössze 11 százaléka látja úgy, hogy egyéb vagyona elegendő lesz időskori szükségletei fedezésére. A megkérdezettek több mint fele épp ezért gondolja úgy, hogy a nyugdíjkorhatár elérése után is folytatnia kell majd a munkát - ezzel biztosítva a megfelelő anyagi hátteret.

Pedig, ha szeretnénk elkerülni, hogy a nyugdíjkorhatár elérése után is dolgozni kényszerüljünk, akár havi pár ezer forint megtakarításával már ma meg kell tenni az első kisebb lépéseket az időskori anyagi biztonság megteremtése felé

- kommentálta a felmérés eredményeit Nyitrai Győző, az OTP Bank Megtakarítási Szolgáltatások Főosztályának igazgatója.

A probléma azért is valós, mert jelenleg a magyar nyugdíjasok harmada él a számukra szükséges létminimum alatt: a megélhetéshez szükséges havi összeg 81 405 forint a Policy Agenda számításai szerint. Ennek oka, hogy sokan bár dolgoztak, de bejelentés nélkül, ami nem növeli az ellátmányalapjukat.

Forrás: napi.hu

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció