Nem érkezett módosító javaslat a kormány részéről cafeteria-ügyben. Ahhoz, hogy módosítani lehessen a kabinet terveit tegnap délutánig kellett volna javaslatokat benyújtani - mivel a törvényalkotási bizottság ma ül össze.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke a HírTV Reggeli járat című műsorában azt mondta, egyelőre nem tudnak semmit a kormányzati célokról.

Kordás László azt is elmondta, a cafeteria valamilyen formában csaknem kétmillió embert érint, ha megszűnne, az komoly bérfeszültséget okozna.

Ha valakinek megmarad a 450 ezres kerete és eddig nem választotta, hanem mondjuk ebből egy albérleti támogatást választott és ő neki most béresítenék az albérleti támogatását választott és ő neki most béresítik az albérleti támogatását, neki ugyanúgy megmarad még a 450 ezres SZÉP Kártya igényelhető keretösszege, következésképpen az albérleti támogatással a bruttó bére növekedni fog, viszont ha ugyanabban a munkakörben van egy másik munkavállaló akinek nem volt albérleti támogatása ő neki nem fog növekedni a bére, mert nincs mit béresíteni - mondta el a szakszervezeti vezető.

Forrás: HírTV

Hozzászólok a Facebookon

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció