Szabó Balázs, a Szomszédok Nyugdíjas Szövetkezet operatív vezetője elmondta az ATV Start műsorában, hogy a tervezett változások adóelőnyöket jelentenek a munkáltatók számára, mert a nyugdíjas szövetkezeteken keresztül járulékmentesen foglalkoztathatnak nyugdíjasokat. De csak abban az esetben, ha rendesen 8 órában, vagy előre betervezett részmunkaidőben foglalkoztatják, és nem kíván speciális igényeket a nyugdíjas.

Például, hogy csak bizonyos napokon tud dolgozni, mert az unokára kell vigyázni, vagy hasonlók. Ezek száma pedig nagyon kevés, tette hozzá a szakember.

Szabó beszélt róla, hogy 140 nyugdíjas szövetkezet van az országban, 30 ezres taglétszámmal, de Kósa Lajos azt szeretné, ha ez a szám elérné a diákszövetkezeti tagok létszámát.

Említette, hogy a nyugdíjasok lefedik a teljes munkaerőpiacot, a kiemelt területek a kereskedelem és a vendéglátás, különösen a nyári szezon ideje alatt. Sokan vannak a pénzügyi adminisztrátorok, könyvelők, bérszámfejtők is. Szó volt arról is, hogy

a nyugdíjas munkaerő olcsósítása nehezebb helyzetbe hozhatja az 55 év feletti munkavállalókat, ami feszültséget okozhat.

Szabó Balázs szerint ez nem lesz jellemző, de pontosan nem lehet előre látni a következményeket. Annak viszont örülnek, hogy a nyugdíjasok munkavállalását megkönnyítik, közölte.

A Szomszédok Nyugdíjas Szövetkezet operatív vezetője arról is beszélt, hogy a szövetkezetek feltételrendszerét a változások nem nagyon érintik, talán azokét, ahol a visszafoglalkoztatással foglalkoznak. Továbbá elmondta, hogy

a nyugdíjas szövetkezetek nem tudnak segíteni azoknak a munkáltatóknak, amelyeknél nehéz fizikai munkát végzőkre lenne szükség, vagy az IT és telekommunikációs szektorokban. Viszont a különféle szakmunkákban, bérszámfejtésben, könyvelésben, a kereskedelem és vendéglátás területén tudnak segíteni.

Szabó hozzátette: a nyugdíjas munkavállalók számára alapvető számítástechnikai ismeretek képzését is tudják vállalni, amire alapvetően nagy szükség van ma már szinte mindenütt.

Forrás: atv.hu

Hozzászólok a Facebookon

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció