Az áfakulcsok egységesítése és a kedvezményes, ötszázalékos sáv kiterjesztése adna lehetőséget a vendéglátóipar további fejlesztésére a Magyar Vendéglátók Ipartestületének jelentése szerint. Még mindig sok a betöltetlen álláshely a területen, amely azonban így is fejlődik – írja a Világgazdaság.

 Változatlanul a vendéglátásban a legalacsonyabbak a bérek és a legmagasabb az üres álláshelyek aránya,

miközben a vállalkozások bruttó árbevétele az utóbbi években 6, tavaly már 7 százalékkal emelkedett. A két lépcsőben bevezetett áfakulcscsökkentés a vállalkozások többségének lehetővé tette, hogy fejlesszen, beruházásokat indítson, és emelje a fizetéseket, de további eredményeket csak az áfakulcsok egységesítése, a kedvezményes, 5 százalékos sáv kiterjesztése hozhatna – derül ki a Magyar Vendéglátók Ipartestülete által közzétett jelentésből.

Az összeállítást jegyző Zerényi Károly szakértő rámutatott: míg két éve az előző évihez képest 17,6 százalékkal csökkent, tavaly 33,5 százalékkal nőtt, folyó áron 69,4 milliárd forintot tett ki a beruházások értéke a szálláshely-szolgáltatásban és a vendéglátásban. A munkahelyi vendéglátás árbevétele 9,1 százalékkal, a kereskedelmié 6,8 százalékkal nőtt tavaly, így a szektor teljes forgalma 7 százalékkal bővült.

A forgalom 89 százalékát a kereskedelmi vendéglátás adja, árbevétele 952 milliárdot tett ki a szektor 1072 milliárdjából.

A vendéglátóhelyek összesített változatlan áras forgalma már két éve, majd tavaly is meghaladta a 2001-es értéket. Jól látható, hogy a változatlan áras vendéglátóhelyi forgalom 2008-tól kezdődően folyamatosan elmaradt a 2001-es szinthez képest, a felívelő trend igazából 2014-ben kezdődött. Megjegyzendő – olvasható az összeállításban –, hogy a vendéglátás ágazat fogyasztói árindexe 2001–2017 között 241,1 százalékos volt, miközben a nemzetgazdaság egészét tekintve ennél alacsonyabb, 181,7 százalékos változás történt. A vendéglátásban a fogyasztói árak 2017-ben 3,4 százalékkal emelkedtek az előző évhez viszonyítva, ami meghaladta az átlagos fogyasztói árindexet.

Forrás: Világgazdaság

Hozzászólok a Facebookon

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció