Az öregségi nyugdíjasok mellett egykori bányászok, balett-táncosok is dolgozhatnak már közérdekű nyugdíjas-szövetkezet tagjaként.

 Az Országos Szövetkezeti Tanács (OSZT) a kormánnyal együtt azon töri a fejét, hogy a megváltozott munkaképességűek speciális csoportjai miként válhatnának a közérdekű nyugdíjas-szövetkezetek tagjaivá

nyilatkozta a Világgazdaságnak Kósa Lajos, az OSZT elnöke. Már több mint 140 nyugdíjas-szövetkezetet alapítottak az országban, a tagok száma megközelíti a 30 ezret, az eddigi árbevétel mintegy 1,5 milliárd forint körül van. Kósa Lajos szerint

óriási siker lenne, ha a nyugdíjas-szövetkezetek elérnék a diákszövetkezetek teljesítményét, amelyek 135 ezer taggal 60 milliárd forintos bevételt termelnek évente, durván 10 ezer szerződés révén – ehhez azért évek kellenek.

A fideszes országgyűlési képviselő utalt arra, hogy az előző parlament gazdasági bizottsága már támogatta azt az általa is benyújtott indítványt, mely szerint

a nyugdíjas-szövetkezeteknek a tagok számára a nettó bevétel minimum 85 százalékát ki kell fizetniük, és legfeljebb 15 százalék fordítható fenntartásra. Szerinte a parlament már ősszel törvénybe foglalja ezt az indítványt. Korábban felvetődött, hogy a közszférában az állami intézmények visszaigényelhessék az áfát, ha közérdekű nyugdíjas-szövetkezeti tagot foglalkoztatnak.

Lapunk érdeklődésére, hogy mi a helyzet ezzel a tervvel, Kósa Lajos úgy reagált: megvizsgálták a lehetőséget, ám mivel ellentmond az EU áfairányelvének, ezért erre nincs mód. Az OSZT elnöke hangsúlyozta: a cél, hogy minél több öregségi nyugdíjas dolgozhasson szövetkezetben. Számos korkedvezménnyel nyugdíjba vonuló foglalkoztatási csoport is megkereste már őket, közülük eddig a bányászjáradékosok és a nyugállományba vonult balett-táncosok munkálkodhatnak közérdekű nyugdíjas-szövetkezet tagjaként.

A Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Érdekképviseleti Szövetségének (Közész) operatív alelnöke, Dolgos Attila azt mondta a Világgazdaságnak: szeretnék, ha a korengedménnyel nyugdíjba vonulók, például a fegyveres testületek volt tagjai is felvehetnék a munkát a szövetkezetben, így akár exkatonák, -rendőrök is. Hozzáfűzte: a legtöbb nyugdíjas Budapesten dolgozik, de sokan vállalnak munkát a megyeszékhelyeken, illetve a Balaton térségében is.

Forrás: Világgazdaság

Hozzászólok a Facebookon

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció