A béren kívüli juttatást is kapó munkaválla­lók többsége megérzi a cafeteria­rendszer jövő évre tervezett átalakítását, noha akad olyan munkáltató is, aki igyekszik majd megőrizni a juttatások értékét – írja a Világgazdaság.

A munkaadók többsége szerint a béren kívüli juttatásokra fordított bruttó összeget a jövő évben is igénybe vehetik a munkavállalók, de jövedelemként adózva, illetve SZÉP-kártyán kapnák meg – derült ki a Cafeteria Trend gyors kutatásából. A felmérés nem reprezentatív, de 559 olyan munkáltató megkérdezésén alapul, akik egytől tízezer főt – összesen 207 594 munkavállalót – alkalmaznak. A felmérés készítői szerint,

a munkavállalói létszám alapján vizsgálva a válaszok megoszlását, a megkérdezettek 14,65 százaléka nyilatkozott úgy, hogy jövőre megszüntetné a juttatási rendszerét, és nem is adna mást helyette.

Olyan munkáltató is akad, aki megpróbálná megtartani a juttatások idei nettó értékét. A munkavállalók 8,65 százaléka számíthatna arra, hogy a munkáltatója vállalja jövőre a pluszterheket.

A válaszadó cégek munkavállalóinak 12,5 százalékánál várható az, hogy bár csökkenni fog az idén kapott nettó juttatásainak értéke, de a terhek egy részét a munkáltatója vállalná, tehát a felek osztoznának az átalakítás miatt növekvő adóterheken.

A kutatásban részt vevő cégek válaszai szerint a munkavállalók 20,2 százalékánál valamilyen egyéb, most még nem ismert változtatás várható. A foglalkoztatók minimális mértékben vállalnának többletterheket az átalakítás következtében – foglalta össze az eredményeket Fata László cafeteria-szakértő. Ezzel párhuzamosan

a munkavállalók juttatásokból adódó nettó bevétele átlagosan 25-30 százalékkal csökkenhet, ha 2019-ben az Országgyűlés előtt lévő friss adócsomag szerint alakulna a cafeteria adózása.

Míg 2018-ban a százezer forint pénzbeni juttatás mellett Széchenyi-pihenőkártyát adhattak a munkáltatók béren kívüli juttatásként, addig a tervezet értelmében

jövőre csak a SZÉP-kártya maradna meg ebben az adózási kategóriában.

Idén egyes népszerű juttatásokat (ajándékutalvány, Erzsébet-utalvány, nyugdíjpénztári, egészségpénztári hozzájárulás, iskolakezdési támogatás) még 40,71 százalékos közteherrel nyújthatnak a munkáltatók, de ezek a juttatási elemek szinte kivétel nélkül elveszítenék adóelőnyüket 2019-re a friss javaslat szerint.

Forrás: Világgazdaság

Hozzászólok a Facebookon

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció