Tízből négy magyar (a lakosság 40,4 százaléka) él olyan lakásban, amelynek mérete nem felel meg a család méretének, derül ki az Eurostat frissen közzétett 2016-os adataiból. Ez jóval meghaladja a 16,6 százalékos uniós átlagot.

A helyzet azonban nem hazánkban a legrosszabb: a mezőnyt Románia vezeti, a lakosság majdnem fele (48,4%) lakott túlzsúfolt lakásban 2016-ban. Keleti szomszédunkat Lettország (43,2%), Bulgária (42,5%), Horvátország (41,1%) és Lengyelország követi (40,7%).

A spektrum másik végén Ciprus található, a túlzsúfolt lakások problémája itt csupán a lakosság 2,4 százalékát érinti. Szomszédaink közül legjobban Szlovénia teljesít a maga 12,6 százalékával.

De mit is jelent a túlzsúfolt lakás? Az Eurostat szerint egy személy túlzsúfolt háztartásban él, ha a lakás nem rendelkezik az alábbi feltételeket teljesítő minimális számú szobával:

  • külön szoba a háztartás egészének,
  • külön szoba a háztartásban élő felnőtt párnak,
  • külön szoba minden 18 évét betöltött, egyedülálló családtagnak,
  • külön szoba két azonos nemű, 12-17 év közötti gyereknek,
  • külön szoba két 12 év alatti gyereknek.

A magyar lakáshelyzetet nem csupán a túlzsúfoltság teszi siralmassá. A lakosság 10 százaléka nem tudja rendesen fűteni a lakását, és minden ötödik magyarnak van lakbér- vagy rezsitartozása. Emellett rengetegen élnek fürdőszoba vagy vécé nélküli, sötét, beázott lakásokban is.

Forrás: Mérce

Hozzászólok a Facebookon

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció