Az ellátásra az a Magyarországon élő magyar állampolgár, valamint bevándorolt, letelepedett, hontalan, menekültként, oltalmazottként elismert személy jogosult, aki öregségi nyugdíjban részesül, és aki a gyermekét (ideértve a vérszerinti, az örökbefogadott, a mostoha és a nevelt gyermeket, a már nagykorú személyeket is) az öregségi nyugdíjra való jogosultságot megelőzően legalább 20 évig saját háztartásában gondozta, és e tevékenység alapján ápolási díjban részesült, és a 20 éven belül az ellátás formája legalább 1 évig emelt összegű, vagy kiemelt ápolási díj volt.

 Ha a szülő a gyermekét 20 évig saját háztartásában gondozta, azonban ezen időtartam egy részében nem ápolási díjban, hanem a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekre tekintettel folyósított családtámogatási ellátásban (gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelést segítő ellátásban) részesült, a GYES idejét – legfeljebb 10 éves időtartamban – hozzá lehet számítani a 20 éves gondozási időszakhoz.

Továbbá a tartós ápolást végzők időskori támogatására az a személy is jogosult, akinek az öregségi nyugdíj folyósítása mellett egyidejűleg ápolási díjat is folyósítanak.

A támogatás megállapítását és folyósítását írásban, az e célra rendszeresített adatlapon kell igényelni, a kérelmező lakóhelye szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szervtől. Hajdú-Bihar megyében az igénylő lakóhelye szerint illetékes Debreceni, Berettyóújfalui vagy Hajdúböszörményi Járási Hivataltól.

Az elbíráláshoz szükséges adatokat – a kérelmezőnek az adatlapon tett nyilatkozata alapján – a nyugdíjmegállapító szerv szerzi be. Azonban a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében a támogatás iránti igény elbírálásához a következő okmányok benyújtását vagy beküldését javasolják:

  • ápolási díjra való jogosultságot megállapító határozat,
  • emelt összegű ápolási díjat, kiemelt ápolási díjat megállapító határozat,
  • gyermekgondozási segélyt vagy gyermeknevelést segítő ellátást megállapító határozat.
  • A támogatás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárások illeték- és költségmentesek. Az ellátás havi összege 50 000 forint. Amennyiben azonban a támogatott személy külföldre költözik, nem lesz jogosult az ellátásra.

Forrás: Orientpress

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció