Hosszan ír arról az államtitkár, hogyan jelenthet valakinek a 8 százalékos béremelés 2 forintot – írja a HVG.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere még januárban bejelentette, hogy az egészségügyi szakdolgozók idén novemberben esedékes 8 százalékos béremelését előrehozták január 1-re, a munkavállalók pedig február 20-án bérkülönbözet formájában fogják megkapni az emelést, majd márciustól már az emelt alapbért utalják számukra.

A HírTV-nek korábban egy, az Uzsoki Utcai Kórházban dolgozó ápoló azonban arról számolt be, hogy a beharangozott kőkemény 8 százalékos béremelés valójában nettó 2, azaz kettő forintot jelentett az esetében, amit egyébként február 20-án valóban meg is kapott – erről a bankja még SMS-ben értesítette is. Az ápoló el is küldte az erről szóló SMS képét a csatornának, ahol valóban látszik: „munkabér-átutalás” néven összesen 2 forintot kapott február 20-án. Persze márciustól ezt hozzácsapják majd a béréhez.

A Jobbik képviselője, Rig Lajos az eset után írásbeli kérdést tett fel Balog miniszternek „Képesek két forinttal kiszúrni az ápolók szemét?” címmel, amire államtitkára, Rétvári Bence válaszolt. Azt írja:

Az egészségügyi szakdolgozóknál 4 lépcsőben került, illetve kerül sor alapbéremelésre: 2016. szeptember 1-től átlagosan 26,54 százalékkal, 2017. november 1-től 12 százalékkal, 2018. január 1-től 8 százalékkal emelkedett, 2019. november 1-től további 8 százalékkal emelkedik majd átlagosan az alapbérük. A 2017-es egészségügyi ágazati béremelésre a kormány jelentős költségvetési forrást, összesen mintegy 81,6 milliárd forintot biztosított.

Rétvári leszögezi, nincs olyan „egészségügyi szakdolgozó, akinek januárban a garantált bérminimum emelésével vagy a január 1-re előrehozott ágazati béremeléssel ne nőtt volna az alapbére. Tehát minden ápoló érezhetően megemelt bért kapott meg februárban: az alacsonyabb fizetésűek február 5-ig kapták meg a 12 százalékos emelést (19.500 forint), míg a magasabb fizetésűek február 20-ig kapták meg a 8 százalékkal megemelt bért. Reális kép az egyéni béremelés mértékéről csak a két emelés együttes figyelembevételével, a januári és a februári összes utalás összehasonlításával kapható. Akik ezt szándékosan figyelmen kívül hagyják, álhíreket gyártanak kampánycélból”.

A konkrét esetet bővebben nem érintette Rétvári.

Forrás: HVG

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció