Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. közzétette egész Magyarországra érvényes bérezési rendszerét, amely adott pozícióra megyétől, régiótól függetlenül ugyanazt a bért garantálja munkavállalói számára - tájékoztatta az áruházlánc az Origot.

Az áruházlánc hosszú távú, következetes humánpolitikát kíván folytatni. Így kiemelt figyelmet fordít munkatársainak átlagon felüli bérezésére, képzésére és a rugalmas részmunkaidős lehetőségek biztosítására.

Megbecsülik a munkavállalói hűséget

A cégnél a bérezéssel is kifejezik, megbecsülik munkatársaik lojalitását, fizetésük a cégnél eltöltött idővel arányosan növekszik. A dolgozók folyamatos szakmai fejlődését rendszeres képzésekkel, valamint csapatépítő tréningekkel segítik. Az elmúlt években az ALDI többször az inflációt meghaladó mértékben hajtott végre dolgozói béremelést.

A vállalat bérezési rendszere transzparens, és nem tesz különbséget az országon belül földrajzi régiók szerint.

Sátoraljaújhelytől Sopronig minden üzletben ugyanazt a bértáblát alkalmazzák. Kivételt csak a nagy forgalmú, kiemelt üzletek jelentenek, amelyek a rendkívül magas vásárlói létszámból adódóan nagyobb terhelést jelentenek az ott dolgozóknak.

Így ők magasabb bérre számíthatnak.

Nincs különbség továbbá a bolti értékesítők és a biatorbágyi központi raktárban dolgozók bére között sem, a cég mindkét területre azonos bértáblát használ.

Így alakulnak a bérek idéntől

2018 januártól az idei emelés következtében mind a bolti eladók, mind a logisztika területén az áru-összekészítők kezdő bére heti 40 órás munkaidőre vetítve bruttó 272.269 forint, amely a cafeteria keretén belül további nettó 8333 forinttal, illetve 5000 forintos Erzsébet utalvánnyal egészül ki.

Így bruttó járandóságuk a cafeteria elemekkel kiegészítve eléri a havi 292319 forintot. Ez az összeg a cégnél töltött idővel arányosan nő.Így a tíz évet meghaladóan az üzletben dolgozók havi bruttó járandósága eléri a 372.519 forint, kiegészítve a cafeteria elemekkel. A Budapesten belüli és környéki üzletek dolgozóinak BKV-bérletet is biztosít a cég.

Ugyanez a bértábla vonatkozik a biatorbágyi logisztikai központban dolgozókra, az ő esetükben ráadásul a vállalat állja a targoncavezetői jogosítvány megszerzésének költségeit is.

A kiemelt üzletekben még ennél is magasabb a bolti eladó munkatársak bruttó juttatása: a kezdők 322.319 forintot, a tíz éve a pozícióban a cégnél dolgozók pedig 417.519 forintot kereshetnek.

A boltvezetők bruttó járandósága a cafeteria elemekkel kiegészítve 517.119 forintnál kezdődik, azonban a kiemelt boltokban elérheti a havi bruttó 844.519 forintot is.

A cégnél többféle, többek között részmunkaidős munkavégzésre is lehetőség van. A bolti területen dolgozók 75 százaléka részmunkaidőben dolgozik, a legkedveltebb a heti 30 órás foglalkoztatottsági forma. A bolti munkatársaknak 10 százaléa, a boltvezetőknek pedig 30 százaléka már 10 éve az ALDI munkavállalója.

Forrás: Origo

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció