Péntekre és hétfőre hirdetett sztrájkot az MKKSZ, a szegedi polgármesteri hivatal szolidaritásból a hét utolsó munkanapján kapcsolódott a szakszervezet felhívásához. Hétfőn azonban már a megszokott rendben zajlik az ügyintézés – írja a delmagyar.hu.

Plakát hívta fel a figyelmet a polgármesteri hivatal épületeinek ajtóin arra, hogy pénteken 8 és 10 óra között sztrájkolnak a dolgozók, és csak bizonyos ügyeket lehet intézni. A „szürke" épületben, a szociális irodán várták a lakosokat, ám a szemközti helyiségben lehúzott rolók fogadták az érkezőket délelőtt 10 óráig.

Ahogy megírtuk, országos sztrájkot hirdetett január 12-ére és 15-ére a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ), a szegedi hivatali dolgozók csak pénteken csatlakoztak, ezzel kifejezve szolidaritásukat. A szakszervezet célja változatlan: tíz éve elmaradt béremelésüket szeretnék kieszközölni a munkabeszüntetéssel.

A szegedi önkormányzat már tavaly lépett, a közgyűlésben helyet foglaló minden párt megszavazta, hogy a dolgozók 38 ezer 650 forintos illetményalapját 60 ezer forintra emeljék, ezért csatlakoztak szolidaritásból. Papp Tibor, az MKKSZ Szeged PH Polgármesteri Hivatali alapszervezetének titkára arra hívta fel a figyelmet, hogy hiába emelték meg a béreket tavaly, ennek nincs meg az ellentételezése a kormányzati oldalról.

– Akadtak, akik nem tudtak a sztrájkról, és bejöttek valamely irodára, őket fogadták a kollégák, és természetesen nem állt meg a hivatali élet, bizonyos ügyeket minden korlátozás nélkül lehetett intézni, illetve akik előre egyeztetett időpontra jöttek, szintén nem tapasztaltak semmit a munkabeszüntetésről – mondta el Papp Tibor.

Forrás: delmagyar.hu

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció