Lazulnak a igénylés feltételei az albérlet-támogatásban is, de a munkáltató terheket is mérsékelik – írja a Privátbankár.

Pozitív változások várhatóak jövőtől a cafeteriában: az adómentes juttatások már meglévő elemei közé 2018-tól bekerül a diákhitel-törlesztés támogatása, de jelentősen kedvezőbbé válnak a lakhatási támogatás feltételei is – közölte a BDO. A cég közleménye szerint a munkáltatóknak még decemberben célszerű összeállítaniuk a jövő évi cafeteria-rendszerüket, amelynek ismeretében az alkalmazottak január közepéig nyilatkozhatnak, milyen juttatásokban kívánnak részesülni a jövő év folyamán.

Az új elemként megjelenő diákhitel-törlesztési támogatás a törlesztőrészlet erejéig, de legfeljebb havi 27 600 forintig adómentesen adható – ehhez a munkavállalónak viszont igazolnia kell a hitel fennállását és a havi törlesztések teljesítését is.

BDO Magyarország vezető cafeteria tanácsadója szerint a mobilitási célú lakhatási támogatást, (ismertebb nevén az albérlet-támogatást) idén alig vették igénybe, így szükségessé vált a feltételek enyhítése. Makár Andrea hozzátette: a támogatás mostantól már határozott idejű munkaszerződés mellett is igényelhető lesz. Ezen felül a kedvezményességet biztosító összeghatárok is emelkednek, a foglalkoztatás első két évében például az eddigi 40 helyett a minimálbér 60 százalékáig, vagyis 51 ezer helyett közel 83 ezer forintig lesz adómentes ez a juttatás.

Több pénzt lehet szétosztani a dolgozóknak

A közlemény szerint eddig feltétel volt, hogy a munkavállalónak ne legyen lakástulajdona, de még haszonélvezeti joga sem lehet a munkahely 60 kilométeres körzetében – vagy olyan helyeken, ami tömegközlekedési eszközzel három órán belül megközelíthető. 2018-tól már csak a többségi tulajdon lesz kizáró ok.

Egyes juttatások esetében a munkáltató terhek 43,7 százalékról 40,7 százalékra csökkenek. Ez azt jelenti, hogy - az Erzsébet-utalvány, a munkahelyi étkeztetés, a helyi bérlet, az iskolakezdési támogatás, az ajándékutalvány, valamint az egészség-és nyugdíjpénztári hozzájárulás esetében – az adott munkáltatói keretösszegből jövőre nagyobb mértékben részesülhetnek a dolgozók.

A cafeteriában történő készpénz-kifizetések és a Széchényi Kártya alszámláin adható juttatások közterhei jövőre sem változnak (43,2 százalék), ha együttes értékük nem éri el a 450 ezer forintot.Ennél nagyobb kifizetésnél 40,7 százalékos teherrel kell számolni.

Forrás: Privátbankár

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció