Jövő hónap 10-én egy utalványon kapják meg az érintettek a novemberi nyugdíjat, az egyösszegű emelést és a nyugdíjprémiumot – értesült a Magyar Idők.

A törvényi szabályozás szerint a 2017. novemberi nyugdíjprémium maximum összege 12 ezer forint lesz, legfeljebb ennyit kaphat egy nyugdíjas – derül ki a Magyar Idők birtokába került dokumentumból. Az átlagos, 112 305 forintos saját jogú nyugdíj esetében a 12 ezer forintos nyugdíjprémium, valamint az egyösszegű, 10 785 forintos emelés összesen 22 785 forintot pluszt jelent novemberben. Ha a nyugdíjas kapja a 34 770 forintos átlagos özvegyinyugdíj-kiegészítést is, akkor az egyösszegű emelése 14 125 forint, míg a nyugdíjprémiuma 12 ezer forint, azaz 26 125 forinttal többre számíthat a jövő hónapban.

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter múlt héten jelentette be, hogy a törvényben meghatározott nyugdíjkorrekció mellett nyugdíjprémiumra is számíthatnak az idősek. Novák Katalin, az Emmi államtitkára pedig vasárnap újságírók előtt azt mondta: ha az infláció meghaladja a tervezett mértéket, akkor ki kell egészíteni a nyugdíjakat, és ha a gazdasági növekedés meghaladja a 3,5 százalékot, akkor nyugdíjprémiumot kaphatnak az idősek.

A novemberi nyugdíjat, az egyösszegű emelést és a nyugdíjprémiumot november 10-én utalják a bankszámlákra és a postára, amely november 15-től kezdi el a kézbesítést.

Nyugdíjprémiumot idén fizetnek először. Fedezetére ebben az évben 24 milliárd, jövőre pedig 32 milliárd forintot biztosít a költségvetés.

A nyugdíjprémiumot Lázár János azzal indokolta, hogy a gazdaság jól teljesít, a közös sikerből és teljesítményből pedig a nyugdíjasoknak is részesülniük kell. A 2010 óta hozott kormányzati döntéseket értékelve azt mondta: bevált a rezsicsökkentés, és sikerült megőrizni a nyugdíjak vásárlóértékét. Arról is beszámolt, dolgoznak azon, hogy decemberben Erzsébet-utalványt is kaphassanak az érintettek, de annak lehetősége a következő hónapok gazdasági adatain múlik.
Most 2,021 millió öregségi nyugdíjas számíthat a prémiumra. A kormány tehát betartja 2010-ben tett vállalását, megőrzi a nyugdíjak reálér­tékét, sőt az elmúlt években ennél több történt, hiszen 2011 és 2016 között a nyugdíjak átlagosan több mint 23 százalékkal nőttek, vásárlóerejük pedig mintegy 10 százalékkal javult. Az infláció feletti nyugdíjemelés mellett tavaly év végén minden nyugdíjas tízezer forintos Erzsébet-utalványt kapott.

A nyugdíjasok esetében még egy újdonság van, igaz, az illetékesek reményei szerint azt nem is igen veszik majd észre. A nyugdíjakat novembertől az Országos Nyugdíj-főigazgatóság helyett a Magyar Államkincstár fizeti ki. Mindez azonban – a gazdasági tárca szerint – nem okoz majd változást, hiszen vélhetőleg minden érintett a szokásos időpontban kapja meg járandóságát. A változás oka az állami bürokrácia csökkentése. A kormány célja az, hogy lehetőség szerint minden költségvetési kifizetés a Magyar Államkincstáron keresztül történjen. A kincstár felkészült a feladatra, a szükséges személyi állomány és a technikai feltételek adottak ahhoz, hogy megfelelően teljesítsék a nyugdíjak kifizetését.
A 2012-es adatokhoz képest most majdnem nyolcvanezer fővel vannak többen a magyar nyugdíjasok. Az öregségi nyugdíjasok számának növekedése a népesség korösszetételének változásával magyarázható. A 65 év feletti korosztály létszáma ugyanis folyamatosan emelkedik Magyarországon. Ez pedig komoly kihívások elé állítja a gazdaságot, ugyanis a magyar nyugdíjrendszerben a mindenkori nyugdíjasokat a gazdaságilag aktívak tartják el.

A népesség átlagéletkora nemcsak hazánkban, hanem egész Európában folyamatosan emelkedik. Magyarországon a következő néhány évben erőteljesen megnőhet a nyugdíjasok száma, ugyanis nyugdíjba mennek majd a Ratkó-korszak gyermekei. Egy korábbi kutatás szerint a magyarok 60 százaléka tudja, hogy fontos lenne takarékoskodnia, mégis a 18–59 év közötti korosztálynak mindössze 44 százaléka kezdett el már most félretenni a nyugdíjas éveire, és csak további 21 százalék tervezi, hogy megtakarításba kezd. Vagyis a magyar emberek jelentős hányada még csak nem is tervezi, hogy takarékoskodni fog időskorára.

Így számolják ki a prémiumot

A törvény szerint, ha a bruttó hazai termék növekedésének várható mértéke meghaladja a 3,5 százalékot, és az államháztartás egyenlegcélja várhatóan teljesül, novemberben nyugdíjprémiumot kell fizetni a nyugdíjra jogosultaknak. A nyugdíj-­prémium összege a következő két szám szorzata:
a) a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedése mértékének 3,5-del, de legfeljebb 4,0-del csökkentett összege;
b) a nyugellátás november havi összegének 25 százaléka, de legfeljebb 20 000 forint.

Forrás: Magyar idők

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció