Az alacsony bérek egyik következménye a több ágazatban is megjelenő munkaerőhiány. Ez alól az állami cégek sem jelentenek kivételt. Amennyiben részletesen megnézzük azokat a legnagyobb foglalkoztatókat, ahol a kormány a tulajdonos, látható, hogy ezek a cégek rosszabbul „teljesítenek” a béremelések terén, mint a gazdaság egyéb területei – írja a Pénzcentrum.

 A legnagyobb foglalkoztatók, ahol a kormány tulajdonos, rosszabbul „teljesítenek” a béremelések terén, mint a gazdaság egyéb területein lévő cégek - írja közleményében a Policy Agenda, ami megvizsgálta a legnagyobb állami vállalatokat, illetve cégcsoportokat az alapján, hogy hogyan változtak ezeknél a bérek 2010 és 2016 között.

A legnagyobb foglalkoztatókat vették górcső alá: MÁV-csoport (kb. 37 ezer dolgozó), és a Magyar Posta (30 ezer dolgozó), regionális vízi közmű társaságokat (6,5 ezer dolgozó), a Volán-társaságokat (18,5 ezer dolgozó) és az egyéb kiemelt társaságokat (21 ezer ember). Ide tartoznak például a Magyar Villamos Művek, a Szerencsejáték Zrt, és a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató cégek.

A MÁV-csoportnál évente átlagosan 3 százalékkal emelkedtek a bérek (egy főre jutó bérköltség). A Magyar Posta rosszabbul teljesített, mivel ott 2,6 százalékos éves átlag mérhető.

Az egyéb kiemelt társaságok esetén a Magyar Villamos Művek javít jelentősen az adatokon, mivel ott összesen 35 százalékkal emelkedtek a bérek. Ezzel még a versenyszféra átlagánál is jobban emelték az egy dolgozóra elköltött béreket. Ugyanakkor a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató cégek esetén (10 ezer főt foglalkoztat ilyen cégekben az állam) nem volt emelkedés az egy főre jutó bérköltségeket nézve.

Az állam 2010 óta ebben a körben (113 ezer dolgozó) összesen 23,9 százalékkal emelte meg a béreket. Ez 10 százalékponttal kevesebb, mint a versenyszféra egyéb részein történt emelések. És ez még akkor is alacsonynak számít, ha az adatokat vállalatméret alapján nézzük, mivel 1000 fő feletti foglalkoztatók esetében 28%-os volt a bérek emelkedése.

Mi lesz idén és jövőre?

Azt, hogy az állami cégeknél az idei évben mekkora emelések lesznek, még csak becsülni lehet. A MÁV esetében 13 százalékos, míg a postánál 14 százalékot, víziközmű-társaságoknál 13 százalékot, a volán társaságoknál is ugyanekkora mértékű béremelést jelentettek be. Ezek felette vannak a versenyszféra idei béremelési szintjének, de ettől még nem „pótolják” az elmúlt évek elmaradt béremeléseit.

Érdekes, hogy miközben a korábbi években a Magyar Villamos Művek élen járt a béremelésben, az idei évre vonatkozóan 10 százalékos emelésről szóló megállapodást írtak alá, amely várhatóan alatta lesz a nemzetgazdasági átlagnak.

Forrás: Pénzcentrum

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció