Ahogy a 2014-es választás előtt a pedagógusbérek minimálbérhez kötöttsége, az idei három és fél százalékos tanári béremelés is mindössze egyetlen tanévre szól – állítják a szakszervezetek. A Fidesz frakcióvezetője tagad, annak ellenére, hogy az Orbán-kormány által létrehozott Nemzeti Pedagóguskar elnöke sem lát garanciát a szeptemberi béremelés megmaradására a 2018-as költségvetésben – olvasható a HírTV oldalán.

„Ez a fizetés ismét magasabb, mint egy hónappal vagy egy évvel ezelőtt...” – alig pár napja, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára újra a pedagógus béremeléseket emlegette. Arról azonban nem szólt, amit a szakszervezetek kifogásolnak, hogy a bérminimum emelésével súlyos aránytalanságok jönnek létre a munkaerőpiacon.

„A pályakezdő, gyakornok pedagógusnak a bére 177 ezer forint lesz, kevesebb, mint egy szakmunkásé” - az aránytalanság az érdekvédők szerint abból adódik, hogy a tanári bérek már nem kötődnek a minimálbérhez. Ez egyetlen évig volt hatályban, a 2014-es választások idején.

Úgy tűnik, így lesz ez a többlépcsős béremelés idei, három és fél százalékos részével is. A tanárok most, az első kifizetések idején szembesültek azzal, hogy pusztán egy évig kapják a bérkiegészítést, egyfajta minőségi pótlékként.

„Azt elfelejtette mondani, hogy ez a béremelés – mindegy, hogy differenciálják, vagy nem differenciálják, elismerik-e a minőségi munkát, vagy nem – csak egy tanévre szól. A régebbi béremelések határozatlan időre szóltak, a kollegának az alapilletményét növelte. Ez most csak egy tanévre szól ez a béremelés, tehát a 2017/18-as tanév. Hogy ’18-ban lesz-e folytatása a pedagógus életpályamodellnek, a pedagógus bérrendezésnek, a költségvetésből mi nem tudjuk kiolvasni” – hívta fel a figyelmet a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke, Galló Istvánné.

Galló Istvánné, Pedagógusok Szakszervezetének elnöke

A Fidesz frakcióvezetője tagadja, hogy csak egy évre szólna az idei béremelés.

„Nem egy évre kapják. Minden fizetésemelés az hosszú távon, tehát mostantól kezdve fennálló fizetésemelés, nem egy évre kapnak fizetésemelést” – jelentette ki Gulyás Gergely.

A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke viszont a szakszervezethez hasonlóan nem lát garanciát a folytatásra.

„Nem látjuk azt a jogszabályi garanciát, ami azt jelentené, hogy 2018. szeptember elsejétől is lehetősége lesz az intézményeknek ezt a juttatást adni. Mi szeretnénk azért, ha erre valóban garancia lenne legkorábban a költségvetésben nyilván, ami a 2018-as helyzetet jelezné. Leginkább pedig azt szeretnénk, hogyha ez beépülne a garantált illetménybe, így visszajönne a garantált illetménynek az a jelentése, ami korábban megvolt, és nem csak ezt az eddigi bért jelentené, és nem ilyen kiegészítő módon jelenne meg a 2017-es fizetésemelés” – mondta Horváth Péter.

Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke

A pedagógus szakszervezetek szerint egyébként alkotmánysértő lehet az idei tanári béremelés – a korábbi törvényben ugyanis egységes béremelés szerepelt, az új szabályozás viszont már csak egy évre szól, ráadásul arra is lehetőséget adott, hogy egy-egy iskola igazgatója differenciáltan emelje a pedagógusok keresetét.

Forrás: HírTV

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció