900 millió forintot vesz el a közszféra legrosszabbul kereső dolgozóinak bérkompenzációs alapjából Orbán Viktor parancsára a magyar állam, hogy az összeget az egyházaknak adja. Pedig ha lehet a dolgozói szegénység által leginkább érintett, Magyarországon legrosszabbul kereső csoportot megnevezni, azt pont a közszférában találjuk – írja a Kettős Mérce.

Pár hete a szociális dolgozók béralapjából ment biciklis versenyre 90 millió forint. Pedig a szociális szféra dolgozói minden kutatás szerint a legrosszabbul keresnek az országban. Ebben az ágazatban van olyan hely, ahol nettó 110-120 ezer forintért dolgoznak a magyar államnak és nekünk a szociális munkások. Velük csak az ápolók, az iskolai és kórházi kisegítőszemélyzet és még pár másik szakma versenyezhet az alacsony bérekben. Na, most az ő bérkompenzációs alapjukat csökkenti a magyar állam, hogy adjon kis pénzt az egyházaknak. Azoknak az egyházaknak, amelyeknek így is ki van tömve a bukszájuk. Egy egyházi intézményben tanuló gyerekre például már most sokkal több pénz jut a magyar államtól, mint egy állami intézményben tanuló gyerekre.

A kormány 900 millió forintot helyezett át abból a béralapból, amit 2010 után az adójóváírás kivezetésekor hoztak létre. Ez a teljes alap kb. öt százaléka. Persze lehetséges, hogy az adójóváírás kivezetésének kompenzációjára most tényleg nem kell ez a pénz. De az biztos, lenne helye a dolgozók pénztárcájában.

Az adójóváírás intézménye egyébként 2010 előtt azoknak adott kedvezményt, akik nagyon alacsony keresettel rendelkeztek. Ezt törölte el az Orbán-kormány, sok százezer munkavállalót taszítva a dolgozói szegénység szélére, és az adatokat látva ezért hozták létre a bérkompenzációt.

Tehát konkrétan a mostani döntés hatására a legszegényebb munkavállalók pénzéből megy az egyházaknak. Azoknak a pénzéből, akik alig bírják kinyögni a rezsit és a lakbért, akiknek másodállást kell vállalniuk, hogy a gyereküknek jusson elég. Azoknak a pénzéből, akik hitelt vesznek fel a tanévkezdéskor, és akik nyaralásról nem is álmodhatnak.

Ha én egyház lennék és komolyan venném azt, amit az Írás mond a szegénységről, az elesettek gyámolításáról, akkor ezt a pénzt visszaküldeném.

Persze itt nem az egyházak a hibásak, hanem az a kormány, amely nem hajlandó egyszerűen normális életet teremteni, megélhetést, biztonságot adni a saját munkavállalóinak.

Hogyan lehetséges, hogy míg a Tesco alulfizetett dolgozói mellett -- nagyon helyesen -- kiáll a kormány, a saját dolgozóit pont úgy zsákmányolja ki, mint a Tesco?

Hogyan engedhet meg olyan szituációkat a magyar kormány, hogy egy alkalmazottja nettó 120 ezer forintból neveljen gyereket? Hogyan engedheti meg a magyar kormány, hogy két műszakban, három munkavállaló helyett dolgozva keljen a saját alkalmazottainak megszakadniuk?

És most még a bérkompenzációt is elveszi.

Kinek a pártján áll az a kormány, amelyik így bánik a munkavállalóival? Kinek a pártján áll az a kormány, amely kizsákmányolja a dolgozóit? Milyen országot akar építeni az a kormány, amelyik hagyja dolgozói szegénységben tengődni a saját dolgozóit?

Forrás: Kettős Mérce

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció