A Magyar Szakszervezeti Szövetség megbízásából elkészült az a létminimum-számítás, amely megmutatja, hogy egy kétgyermekes család mennyi pénzből tud gazdálkodni. Kordás László, a szervezet elnöke kiemelte, hogy az ilyen családok egy harmada a létminimum alatti jövedelemből kell megéljen.

Megvalósulni látszik az a megállapodás, amit a kormány, a szakszervezetek és a munkaadók kötöttek a minimálbér emelkedéséről: ha nem jön közbe semmi, akkor 2018. január elsejétől a minimálbér nettó értéke el fogja érni az egyfős, egykeresős létminimum értékét.

Ám azt is kimutatta a kutatás, hogy a két gyermeket nevelő kétkeresős családok 36 százaléka a létminimum alatti jövedelemből kényszerül élni - mondta az InfoRádiónak Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke. Egy ilyen család havi megélhetési létminimuma 256 ezer forint, tehát egy főre körülbelül 64 ezer forint kell hogy essen.

Ezt például két közszférában dolgozók szülő sem keresi meg, náluk a dolgozói szegénység továbbra is gondot jelent.

Ez azt jelenti, hogy aki a nyolc órát ledolgozza, az még a megélhetéséhez szükséges költségeit sem tudja fedezni a munkabéréből.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség szeretné, ha a 2008 óta nem emelkedő családi pótlék összegét nagyobb arányban megemelnék. Ennek az összege most gyerekenként 12.200 forint - a szövetség szerint akár ennek a duplája is szóba jöhetne. 

Magyarországon 590 ezer kétgyermekes család van, közülük 390 ezer tudja igénybe venni a családtámogatási rendszer valamelyikét. A kettő közötti összeg azon családok száma, akik a létminimum alatt élnek - mondta Kordás László.

Az egy főre jutó létminimum értéke 86.619 forint volt 2016-ban. A minimálbér nettó értéke 84.700 forint, vagyis akik minimálbéren vannak foglalkoztatva, azok biztosan a létminimum alatt élnek - hívta fel a figyelmet a szakember, hozzátéve, hogy a becslésekben 800 ezer és egymillió közé teszik a számukat. És ők még csak a foglalkoztatottak, de ide kell számolni azokat is, akik vállalkozóként minimálbérre vannak bejelentve és hasonló jövedelmi szinten tudnak gazdálkodni egy hónapban.

Forrás: InfoRádió

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció