Az alaptörvény hetedik módosítása ellen tiltakozott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete a parlament előtt – írja a Klubrádió.

A tüntetésen, amelyen nagyjából hetvenen jelentek meg, Szűcs Tamás a PDSZ elnöke azt mondta, nem a létszám számít, hanem hogy van egy ügy, ami hosszú időre meghatározza majd az ország sorsát, ezért valakinek ki kellett állnia, elmondani, hogy nincsen rendben, ami a parlamentben zajlik.

Ezután Törley Katalin, a Tanítanék mozgalom képviselője arról beszélt, hogy az elmúlt években sok mindent elvettek az emberektől, köztük az oktatás szabadságát, az alaptörvény újabb módosítása pedig ennek a folyamatnak a következő lépése.

Beszédet mondott Deák Dániel, egyetemi tanár is, aki szerint azért is fontos, hogy ha kevesen is, de tüntettek ma délután, mert nem lehet tudni, hogy meddig lesz lehetőség egyáltalán tüntetni. A professzor szerint elképzelhető, hogy az erőszakmentes polgári engedetlenség marad az egyetlen eszköz a vélemény kifejezésére.  A PDSZ demonstrációját több szakszervezet is támogatta, köztük a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete és a Pedagógusok Szakszervezete is.

Forrás: Klubrádió

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció