Félpályás útlezárással hívták fel a figyelmet a Házgyári út és Henger utca kereszteződésében tapasztalható közlekedési problémákra a Vasas Szakszervezeti Szövetség helyi csoportjai szerdán délután – olvasható a veol.hu oldalán.

A délutáni műszakváltások idején néhány percen belül mintegy 20-30 busz és rengeteg autós indul el az északi iparterület két nagy vállalatától: a Házgyári út – Henger utca kereszteződés áteresztőképessége azonban kicsi, így a sor minden nap feltorlódik, ami nyáron a legkellemetlenebb a tűző napon veszteglő buszok utasainak. Szintén probléma, hogy nincs megoldva biztonságosan a gyalogosok átkelése a Házgyári úton, mondta Guzslován Gábor és Hoffer Csaba Vasas Szakszervezeti Szövetség helyi vezetői, akik László Zoltán országos alelnökkel szervezték a demonstrációt. A szakszervezet helyi csoportjai félpályás útlezárással igyekeztek felhívni a döntéshozók figyelmét a problémára: a rendezvény rendőri biztosítása miatt forgalomirányítás mellett haladtak a közlekedők a kereszteződésben 14 órától fél órán keresztül, ennek köszönhetően gyorsabban elhagyhatták a Henger utcát az autók és a buszok.

Guzslován Gábor kérdésünkre elmondta, a Henger utca összenyitását célzó, rövidesen elinduló önkormányzati beruházás – amely befejezése után összeköti majd a Házgyári és Pápai utakat – enyhíti, de nem oldja meg teljesen a közlekedési problémát. Véleménye szerint rövid távú megoldást a rendőri vagy polgárőri forgalomirányítás jelenthetne, hosszú távon a legforgalmasabb időpontokban működő jelzőlámpás forgalomirányítás, zebra felfestése és kanyarodósáv kialakítása segíthetne.

Forrás: veol.hu

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció