A közlekedési problémák miatt a Kábelgyártó Vasas Szakszervezet és a Vasas Szakszervezeti Szövetség április 25-én, szerdán 14 és 14.45 között demonstrációt tart a Házgyári út és a Henger utca kereszteződésében – tudta meg a veszpremkukac.hu.

A szakszervezetek már 2016 júliusában követelték a város döntéshozóitól, hogy kezdjenek valamit az észak-nyugati ipari park közlekedésével. A meghirdetett aláírásgyűjtés nyomására hamarosan terveket jelentett be az önkormányzat, de fejlesztéseket azóta csak az ipari társaságok végeztek.

2017-ben sorra dőltek a melegrekordok, és a beduguló kereszteződésekben rostokoló felhevült, levegőtlen buszokban tucatszám lettek rosszul a környékbeli cégek dolgozói.

Ismét egy meleg nyár közeleg, ezért a vasasok újfent ráirányítják a figyelmet a problémára. Javaslatuk szerint, ha a terheltebb időszakban elérhető lenne ideiglenes jelleggel rendőri vagy polgárőri forgalomirányítás, akkor a rosszulléteket meg lehetne előzni.

A rendezvény biztosítása miatti rendőri jelenlét és a velük megjelenő forgalomirányítás fel fogja gyorsítani a kereszteződés forgalmát, ezért a szükséges szemaforok kiépítéséig a demonstrálók emberi forgalomirányítás megszervezését kérik.

Lámpás forgalomirányítás kiépítése és zebra felfestése az út két oldalán elhelyezkedő buszmegállók miatt is indokolt lenne, illetve egy kanyarodósáv kialakítása is nagymértékben javítana a helyzeten. Ez nem olyan mértékű beruházás, amit a város és a jól prosperáló vállalatok ne engedhetnének meg maguknak a több ezer helyben dolgozó munkavállaló biztonsága érdekében.

Forrás: veszpremkukac.hu

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció