Az új kormány megalakulását várják, hogy kiderüljön, milyen lépések várhatóak, de a munkabeszüntetés előkészületei megkezdődtek, közölte az ATV-ben a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) elnöke.

Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke arról beszélt az ATV Start műsorában, hogy országosan 20-25 ezer dolgozó hiányzik az egészségügyből. Főleg a nyugati határszélen nehéz a helyzet, mert onnan ingázással is át tudnak járni Ausztriába dolgozni az ápolónők. Míg itthon a nővérek 120-180 ezer forintot visznek haza, folytatta, túlórával persze többet, addig Ausztriában 1200-1300 Eurót, vagyis kb. 400 ezer forintot, túlórázás nélkül. Svájcban, Németországban is kétszer, háromszor több fizetést kapnak. 

Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke

A nővérhiányt véleménye szerint csak jelentős béremeléssel lehetne megoldani, mert ennyi pénzt meg tudnak keresni máshol is, ahol nem kell éjszakázni, túlórázni, és nincs fertőzésveszély. Soós Adrianna ugyanakkor úgy gondolja, a betegeknek is fel kellene lépni valamilyen formában a tarthatatlan állapotok miatt, de a helyzet az, hogy amelyik beteg a nővérhiány miatt nem kap megfelelő ellátást, az éppen ott lévő nővérre haragszik, és nem fog kiállni az ápolók mellett. Az kellene, hogy az együtt dolgozó ápolóknak, orvosoknak, a betegekkel együtt kellene fellépni, de a béremelések módja inkább egymás ellen fordította azokat, akiknek össze kellene fogni, magyarázta a szakszervezeti elnök. Hozzátette: az orvosok rövid idő alatt jelentős béremelést kaptak, a nővérek elnyújtott formában kevesebbet, a műszakiak pedig semmit, így bérfeszültség keletkezett.

Beszélt arról is, hogy már megfogalmazták a béremelésre vonatkozó igényüket: ebben az évben 50 százalék, a továbbiakban 15-15 százalék kellene, hogy legyen a növekedés. Most várják, hogy megalakuljon az új kormány, és kiderüljön, milyen lépéseket tesznek. Amennyiben szükséges lesz, még az idén sztrájkolni fognak, jelentette ki. Ennek az előkészülete már folyik Soós Adrianna szerint.

Forrás: medicalonline.hu

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció