Csütörtökön folytatódik az önkormányzati dolgozók sztrájkja. A Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke szerint a kormánynak tíz év után növelnie kellene az illetményalap összegét. Több mint 18 ezer önkormányzati dolgozót érintene a béremelés, a kormány azonban tárgyalni sem hajlandó – olvasható a HírTV oldalán.

Egy hónapja is sztrájkoltak az önkormányzati dolgozók, akkor országszerte 98 hivatal csaknem 7 ezer dolgozója vett részt a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének akciójában.

Boros Péteré, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke

Eredmény híján csütörtöktől öt napon át tovább küzdenek az önkormányzati dolgozók a béremeléséért. „Az MKKSZ 18 ezer önkormányzati köztisztviselő tíz éve nem emelt keresete miatt – ugyanazon követelés teljesítése érdekében – ötödik alkalommal kénytelen sztrájkot szervezni. Azért, mert a kormány nem teljesíti a törvényben előírt sztrájkegyeztetési kötelezettségét, ahol módunk nyitna tárgyalóasztal mellett a keresetek emeléséről beszélni” – közölte Boros Péteré, a szakszervezet elnöke.

Az akcióhoz csatlakozott a Magyar Nők Szövetsége is. Szerintük a rendszer visszaél azzal is, hogy az önkormányzatoknál többségében nők dolgoznak. „Lovász Anna, az MTA kutatójának szavaival élve azért kedvelik a közszférabeli munkavállalást a nők, mert úgy gondolják, hogy a szigorú munkahelyi szabályzatoknak – bértáblák, előléptetések, és folytathatnánk – köszönhetően kevésbé diszkriminálnak. Ezt az előnyt a valóságban már nehéz igazolni” – emelte ki Alföldi Andrea elnök.

A szakszervezet forintosította is követelését: azt szeretnék elérni, hogy az illetményalap összege a jelenlegi 38 650-ről 60 000 forintra nőjön. A követeléseiket és a sztrájkot támogatóktól azt kérik, hogy a munkabeszüntetés ideje alatt viseljék ruhájukon a szolidaritás kék színét az összetartozás jelképeként.

Forrás: HírTV

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció