Szakmaiatlan ámokfutás, lehetetlen munkakörülmények és napi megélhetéssel küzdő dolgozók jellemzik a víziközmű-szolgáltatást Magyarországon - írta Orbán Viktornak címzett újabb figyelmeztető levelében az Alföldvíz Zrt. szakszervezete. Miskéri László szakszervezeti vezető szerint a víziközmű-szolgáltatókat sújtó kormányzati intézkedések tönkretették a 22 ezer embert foglalkoztató ágazatot, ami a végnapjait éli. 2013-ban, 2015-ben is jelezték, hogy gond van, de érdemi választ nem kaptak. A szakszervezeti vezető úgy fogalmaz: 3000 milliárd forint hiányzik a rendszerből – olvasható a HírTV oldalán.

„Az üzemeltetési költségek megnőttek, hiszen nagyon sok korszerű víztisztítómű lépett be a rendszerbe, nagyon sok új szennyvíztisztító telep, ennek az üzemeltetése lényegesen nagyobb költséggel zajlik, mint a korábbi időszakban. Megnőtt a vegyszerköltség, energiaköltség, ezeket a költségeket nem lehet érvényesíteni sehol, hiszen 2012-es, mínusz 10 százalék a díj. Ez okozza mondhatni a legnagyobb problémát a munkavállalóknál is, hiszen egyszer valahol fogalmaztam egy rendezvényünkön, hogy lehet, hogy a vízműves dolgozók egyszerű emberek, de nem ostobák” – nyilatkozta Miskéri László.

Miskéri László, az Alföldvíz Zrt. szakszervezetének vezetője

Forrás: HírTV

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció