Diáktüntetés szerveződik. Január 19-re a Parlament elé hívják azokat, akik elégedetlenek az oktatási rendszerrel. A szervezők a diákokat arra kérték, aznap ne menjenek iskolába. A Magyar Időknek a Nemzeti Pedagóguskar elnöke elég szerencsétlennek nevezte a „Ne menj suliba!” szlogent, mert ez arra utal, hogy az iskola negatív dolog. Márpedig Horváth Péter szerint a diákok nagy része nem megy rossz érzésekkel iskolába, ami nem jelenti azt, hogy nincsen szükség reformokra – írja a 24.hu.

Mint mondta, a tanulóknak a jelenlegi jogszabályok nem biztosítanak ilyen  sztrájklehetőséget, a hiányzást a szülőnek igazolnia kell, ha még nem használta fel azt a keretet, amit az iskola házirendje biztosít. Ha a szülő nem igazolja a hiányzást, igazolatlan óra lesz.

Azt a Nemzeti Pedagóguskar elnöke is elismerte, hogy sok minden miatt lehet a diákoknak ellenérzése, de az oktatás rendszerszintű változása nem megy rövid idő alatt, akik változást akarnak, nyitott kapukat döngetnek, hiszen Csépe Valéria miniszteri biztos vezetésével éppen ez a munka folyik.

Ezt egyébként már 25 évvel ezelőtt meg kellett volna csinálni, ahogy a finnek is belekezdtek vagy negyven évvel ezelőtt.

Horváth szerint az oktatás tartalomfejlesztése zajlik, a munkát nem szerencsés tüntetésekkel siettetni, az oktatás ügyét nem lehet az utcán megbeszélni, ezért szerencsétlen dolognak tartaná, ha a diáktüntetésre az ellenzék rátelepedne.

Forrás: 24.hu

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció