A szakszervezetek minden szakmunkás garantált bérminimumon foglalkoztatott munkavállalónak 15 ezer forintos béremelést követelnek a Tescónál - mondta Sáling József, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke szombaton Budapesten, a Fogarasi úti Tesco áruház előtt tartott demonstráción.

A tüntetést a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetével (KDFSZ) közösen szervezték. A szakszervezet követelése, hogy a Tesco tartsa be korábbi ígéretét, miszerint a három legjobban fizető munkáltató közé akar tartozni a szektorban, ehhez azonban idén és 2018. január 1-jétől is biztosítani kell a cégnek a garantált bérminimumon foglalkoztatott munkavállalóinak a korábbi 15 ezer forintos bérelőnyt, valamint azt is, hogy ennél a bérnél senki nem kereshet kevesebbet a vállalatnál - olvasható a petícióban, amit a demonstráció végén adtak át a Tesco képviselőjének.

Sáling József, a KASZ elnöke beszédet mond

A petícióban kiemelték a munkaerőhiány és a bértorlódás problémáját, a régóta a vállalatnál dolgozó munkavállalók megbecsülését, valamint, hogy a cég szakítson az alkalmi bérrendezésekkel és térjen vissza az éves bértárgyalásokhoz és béremelésekhez. 

Sáling József jelezte, hogy a Tesco jelenlegi 16 500 aktív dolgozója közül 12 500-an kapják a garantált bérminimumot, ami szerinte elfogadhatatlan, mert „a dolgozók nem a minimálbérért, hanem a tisztességes megélhetésért dolgoznak.”

Arról is beszámolt, hogy a vállalat a fennmaradó 4000 munkavállalójánál átlagosan 2,3 százalékos béremeléssel számol, a szakszervezeti vezető azonban úgy véli, hogy ha nő a szakmunkás garantált bérminimum Magyarországon, akkor ennek megfelelően mindenkinek emelni kell a bérét arányosan, a bértorlódás elkerülése érdekében.     A szakszervezeti vezető a Tescónál jelentkező problémák közül példaként említette az alacsony béreket, a jelentős munkaerő hiányt, valamint, hogy a fluktuáció eléri akár a 60 százalékot is.

Karsai Zoltán, a KASZ Tesco alapszervezetének elnöke a béremelés és az alacsony foglalkoztatotti létszám  kapcsán azt mondta,  hogy ez egy negatív spirál, amiből ki kell törni, mert ha nincs meg a megfelelő dolgozói létszám, akkor a cég nem éri el a tervezett forgalmat, megfelelő forgalom nélkül viszont a bérköltségek is egyre alacsonyabbak leszek. Sáling József hangsúlyozta: ha nem lesznek tisztességes bértárgyalások, folytatják a demonstrációkat, és ha kell, létrehozzák a sztrájkbizottságot és akár sztrájkot is szerveznek.

A szakszervezeti vezető a résztvevők számát 300-ra becsülte.

A demonstrálók a rendezvényen „Elvárás az van, dolgozói létszám az nincs.” „2 ember helyett kell dolgoznom!” „Én felelek a készletekért, de a bérem egy árufeltöltőé!” „Nem vagyunk játékszerek!” „Eddig csak mi tűrtünk!” feliratú táblákkal vonultak fel.

A Tesco-Global Áruházak Zrt. az MTI érdeklődésére közölte, hogy a szakszervezetek által átadott petíció tartalmát vizsgálják.

A KASZ a kereskedelemben foglalkoztatott munkavállalók közül 15 ezer munkavállaló, a KDFSZ a Tesco munkavállalói közül pedig közel 1000 dolgozó érdekeit képviseli.

 

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció