Legalábbis, ha nem tudnak megállapodni a kormánnyal. A tervek szerint szeptember 4-6. között munkalassítással fogják érzékeltetni, hogy forráshiányos a terület. Nagy Ákos, keszthelyi fogorvos, az akció szervezője a Klubrádió Reggeli gyors című műsorában azt mondta, csak a sürgősségi ellátás lesz elérhető ebben a három napban.

Nagy Ákos arról beszélt, hogy az alapellátásnak ígért összegekből a fogorvosok egy fillért sem kaptak és ma már ott tartanak a fogorvosok, hogy a magánpraxisukból fedezik a tb-ellátott betegeket.

A fogorvosok fele annyi pénzt kapnak mint a háziorvosok, amiből már nem tudnak kijönni. Míg egy háziorvosi praxisra másfél millió forint állami pénz jut, addig a fogorvosok alig 800 ezer forintból gazdálkodnak.

Az elégedetlenség nyomán már 900 aláírást gyűjtöttek

Forrás: Klubrádió

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció